Premis Emprèn 9a edició


Premis Emprèn 9a edició

Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió de la 9a edició Premis Emprèn, any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premis Emprèn 9a edició Requeriments A partir de 22/07/2021 fins 20/08/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació a la 9a convocatòria dels Premis Emprèn Persona sol·licitant 
Convocatòria dels Premis Emprèn - Resum del Projecte Persona sol·licitant 
Pla d'empresa Emprèn Annex
Resum descripció accions COVID-19 No Annex
Currículum vitae persones participants Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Currículum vitae persones participants No Annex
Enregistrament audiovisual Annex

El tràmit "Sol·licitud premis Emprèn " és el tràmit de sol·licitud de participació en la 9a edició del concurs per part de les persones físiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de premis adreçats a persones emprenedores.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones emprenedores del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès que posin en marxa un projecte empresarial, segons la convocatòria reguladora del procediment dels premis.

Persona física

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació als premis Emprèn» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de participació als premis Emprèn» s’ha de presentar fins el dia 20 d'agost de 2021:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.

  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de la convocatòria de la 9a edició dels Premis Emprèn dipta.cat.

 

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat