Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2023


Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions per actuacions tramitades d'emergència.

Recordeu que, si en el mateix tràmit també voleu justificar l'actuació, cal aportar els documents indicats al punt dissetè de la convocatòria (i que es troben com no obligatoris al tràmit) juntament amb fotografies de l’execució de l’actuacióQuè necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència Requeriments A partir de 26/04/2023 fins 26/05/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció fenòmens meteorològics i situacions excepcionals Alcalde/essa / President/a 
Evidència del Meteocat No Secretari/ària 
Annex
Informe tècnic de les actuacions tramitades d'emergència
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació
Projecte tècnic o document tècnic No Annex
Sol·licitud de pagament (M-1-518_10-CA) No Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades de la justificació M-1-903 No Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'execució (M-1-657_11-CA) No
Informe de despeses imputables a l'obra subvencionada No
Certificació d'obres. No
Relació valorada. No Annex
Certificat final d'obra No
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex
Fitxer multimèdia (foto, vídeo...) No Annex

El tràmit "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" és el tràmit que permet a l'ens local sol·licitar una subvenció en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2023, per actuacions tramitades d’emergència recollides en els apartats A i B de la convocatòria, i simultàniament, si l’actuació està executada, justificar-la. Per tant, en aquest tràmit, l'ens local pot sol·licitar la subvenció o sol·licitar la subvenció i justificar l'actuació en el mateix tràmit de presentació de la sol·licitud.

Qui pot utilitzar el tràmit

De les subvencions de les actuacions de l’apartat A són beneficiaris tots els ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès.
De les subvencions de les actuacions de l’apartat B són beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de fins a 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès.

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució expressa del tràmit té efectes desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2023.

Contacte

Unitat gestora del servei: Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_cooperacio@dipta.cat