Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2021


Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient 2021 Requeriments A partir de 02/10/2021 fins 02/11/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient 2021 Persona sol·licitant 
Memòria No Persona sol·licitant 
Annex
Memòria No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, exercici 2021.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats sense ànim de lucre que en els seus estatuts tinguin com a finalitat o que treballin en els àmbits dels projectes i actuacions subvencionables i que actuïn en els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, segons la convocatòria reguladora del procediment per a la concessió de les subvencions.

No poden ser beneficiaris les Associacions de Defensa Forestal (ADF), els col·legis professionals, els sindicats i les associacions empresarials.

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 2 de novembre, les 24 hores del dia, en una única petició, mitjançant el model normalitzat disponible en aquest mateix tràmit.

És necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti en qualsevol moment del procediment administratiu sigui signada amb el certificat de representant legal de l'entitat.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria de subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, en règim de concurrència competitiva, any 2021

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat