Assistència en reparació i sega de camins municipals


Assistència en reparació i sega de camins municipals

Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, atès que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures.

Imprescindible sol·licitar visita prèvia per avaluar l'estat del camí i acordar els treballs necessaris per a l'assistència. Contacte: ofresquet@dipta.cat / 977.25.86.01Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats Requeriments A partir de 13/12/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. Alcalde/essa / President/a 
Acord aprovació actuació Secretari/ària 
Annex
Certificat disponibilitat Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud d'assistència" és el tràmit del procediment administratiu mitjançant el qual els ens locals poden demanar l’assistència del SAT per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre amb una població fins a 20.000 habitants.

Tenen especial preferència els camins inclosos en el Pla zonal de la Diputació de Tarragona.

Quin cost té

El tràmit «Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats” és gratuït.

La prestació de l'assistència comporta l'aplicació del Preu públic vigent per l’assistència en treballs de reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats dels municipis de Tarragona

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit «Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Presidenta de la Diputació o diputat o diputada en qui delegui.

Termini per resoldre

El mes de febrer es resoldran totes les sol·licituds rebudes fins aquest mes. Si les limitacions de l’assistència previstes a l’apartat 2.5 de la resolució de modificació de l'assistència, decret 2021-0003357  de data 02.08.2021, ho permeten, es farà una segona resolució el mes de juny amb les que s’hagin rebut fins aquest mes.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el qual estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, que estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març (TRLLRHL).

Contacte

Unitat prestadora del servei: Conservació de Carreteres (Àrea del Servei d'Assistència al Territori - SAT)
Persona responsable: Oscar Fresquet
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 608
Correu electrònic: ofresquet@dipta.cat