Assistència en tribunals de selecció


Assistència en tribunals de selecció

Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la resta de la Diputació per formar part com a membre de Tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre i quan es disposi de personal especialitzar per avaluar les proves.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció Requeriments A partir de 10/10/2019
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Formulari web
Aportar bases de selecció Annex

El tràmit "Sol·licitud d’assistència a tribunals de selecció"  és el tràmit de sol·licitud d’assistència a tribunals de selecció, d’acord amb el catàleg de serveis vigent.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud d’assistència a tribunals de selecció" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d’assistència a tribunals de selecció" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

 

Contacte

 

Unitat prestadora del servei: Administració i Gestió d'Informació General

Persona responsable: Carme Lledó Brú
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 650
Correu electrònic: sam@dipta.cat