Protecció de dades: Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)


Protecció de dades: Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)

Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dadesQuè necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud delegat de protecció de dades Requeriments A partir de 19/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Formulari web
Acceptació de condicions DPD Alcalde/essa / President/a 

"Sol·licitud delegat de protecció de dades" es el tràmit de sol·licitud d’assistència de delegat de protecció de dades, d’acord amb el catàleg de serveis vigent.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud delegat de protecció de dades" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud delegat de protecció de dades" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 h del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 37.1.a) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE (RGPD), estableix que quan el responsable o l'encarregat del tractament és una autoritat o un organisme públic ha de designar un DPD.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei:Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació

Unitat de Protecció dades i transparència
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque

Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: sam.protecciodades@dipta.cat