Assistència en l'exercici de la funció interventora


Assistència en l'exercici de la funció interventora

Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou: - assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari. - assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”. Modalitats de prestació del servei: 1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO. 2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI) Requeriments A partir de 19/01/2019
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Alcalde/essa / President/a 
Formulari web
Acceptació condicions i designació de rols per demanar al SAM l'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI) Alcalde/essa / President/a 
Certificat de l'acord del Ple aprovació Secretari/ària 
Alcalde/essa / President/a 
Annex
Documentació No Annex

"Sol·licitud d’assistència en l’exercici de la funció interventora (MFI)" és el tràmit pel qual l'ens local demana l'assistència del SAM en l’exercici de la funció interventora, d’acord amb el catàleg de serveis vigent.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud d'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)"  s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació de la resolució de la sol·licitud, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació de la resolució de la sol·licitud, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març (TRLLRHL).

Real decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

Acord de Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posteriors de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018 pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació - Suport econòmic
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Adreça: Pere Martell,2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 671
Correu electrònic: sam.comptabilitat@dipta.cat