Beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona 2024


Beques per a alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona 2024

Procediment administratiu per a la concessió de beques a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona, any 2024

Recordeu que cal presentar la documentació que es relaciona al punt 5 de la convocatòria, que podeu consultar a l’apartat “Documentació relacionada”.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de beca per a alumnat de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona Requeriments A partir de 09/04/2024 fins 13/05/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de beca per a alumnat de les escoles d'art i música de la Diputació de Tarragona Persona sol·licitant 
Certificat acadèmic estudis oficials No Annex
Llibre de família No Annex
Certificat de naixement No Annex
Sentència judicial. No Annex

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l'alumnat dels centres educatius d’Art i de Música de la Diputació de Tarragona en el marc de les convocatòries del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de beques individuals a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny i de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els i les alumnes matriculats el curs 2023/2024 als Cicles Formatius de Grau Superior (exclosos els projectes finals dels cicles formatius del Pla LOGSE i altres programes d'estudis no reglats) de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus i als ensenyaments musicals reglats (exclosos altres programes d’estudis no reglats) de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona a Reus, Tarragona i Tortosa, respectivament. 

En cas que l'alumne/a sigui menor d'edat, la sol·licitud de beca s'ha de presentar per la persona que en tingui la capacitat de representació (progenitor/a o tutor/a). Cal, doncs, indicar en el formulari les dades de la persona representant així com la causa de la representació legal.

Quin cost té

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit “Sol·licitud de beca per a l'alumnat  de les Escoles d'Art i Música de la Diputació de Tarragona” es pot realitzar:

 • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.
 • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
 • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de 6 mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
 • Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
 • Normes reguladores dels preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments artístics als centres d’educació de la Diputació de Tarragona (BOPT de 05-05-2023, amb la inserció número CVE 2023-03864).
 • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (centres de Tarragona i Reus). Curs 2023-2024.
 • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de beques individuals per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Curs 2023-2024

Contacte

Gestió de Centres Educatius

Passeig de Sant Antoni 100

43003 Tarragona

Telèfon /977235762

admin.centres@dipta.cat