Premis Emprèn 10a edició


Premis Emprèn 10a edició

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premis Emprèn 10a edició Requeriments A partir de 28/06/2022 fins 01/08/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació a la 10a convocatòria dels Premis Emprèn
Convocatòria dels Premis Emprèn - Resum del Projecte
Fitxer multimèdia (foto, vídeo...) Annex
Canvas
Pla economicofinancer Annex
Currículum vítae Annex
Currículum vítae No Annex
Currículum vítae No Annex
Currículum vítae No Annex
Currículum vítae No Annex
Currículum vítae No Annex

El tràmit "Sol·licitud de participació Premis Emprèn 10a edició " és el tràmit de sol·licitud de participació en la 10a edició del concurs Emprèn, en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de premis adreçats a persones emprenedores.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones (físiques) emprenedores del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès que posin en marxa un projecte empresarial, segons la convocatòria reguladora del procediment dels premis.

S’hi pot participar de forma individual o col·lectiva, amb el benentès que cada persona o equip només pot concursar amb un projecte. Queden excloses les associacions, les federacions i les fundacions.

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació Premis Emprèn 10a edició» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de participació Premis Emprèn 10a edició» s’ha de presentar fins el dia 1 d'agost de 2022:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.

  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de la convocatòria de la 10a edició de la convocatòria dels Premis Emprèn dipta.cat. Any 2022

 

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat