Subvencions publicacions periòdiques locals i comarcals 2022


Subvencions publicacions periòdiques locals i comarcals 2022

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal publicades durant l’any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal Requeriments A partir de 16/08/2022 fins 15/09/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud i justificació de subvenció publicacions periòdiques Comunicació 2022

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades l’any 2021" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de persones jurídiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per l’edició i publicació, dins els límits territorials de les comarques de Tarragona i durant l’any 2021, de revistes periòdiques en català, d’àmbit local o comarcal.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les associacions, agrupacions i entitats privades que hagin editat publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal durant l’any 2021, escrites en català, editades i publicades dins els límits territorials de les comarques de Tarragona.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades l’any 2021" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades l’any 2021" s'ha de realitzar per mitjans electrònics, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre i notificar l’acord de concessió és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, publicades l'any 2021.

Contacte

Unitat de Comunicació.

Gabinet de Presidència i Planificació

Passeig de Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació)

43003 Tarragona

Telèfon:  977 29 66 16