Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals 2023


Subvencions per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals, any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals Requeriments A partir de 21/02/2023 fins 06/04/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals i residus Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Memòria No Secretari/ària 
Annex
Adhesió Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal Conjunts No Secretari/ària 
Annex
Informe de fauna protegida No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, exercici 2023, en concret per a la línia 1 de la convocatòria, destinada a la prevenció local d'incendis forestals.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb població fins a 20.000 habitants.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals i residus, línia 1 prevenció d'incendis forestals" s'ha de realitzar electrònicament, les 24 h del dia.

Òrgan que resol

L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de les subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, en règim de concurrència competitiva, exercici 2023.

Contacte

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Marta Ochoa
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat