Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2023


Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2023Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats Requeriments A partir de 30/05/2023 fins 02/10/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats estratègiques per a entitats Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria subvencions estratègiques persones jurídiques (M-1-889_02) Persona sol·licitant 

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les persones jurídiques privades sense afany de lucre  en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a activitats o actuacions culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques, d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona, any 2023.

 

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Pden utilitzar el tràmit les persones jurídiques privades sense afany de lucre. D'acord amb la convocatòria, en queden exclosos els centres educatius, les AMPA, les associacions de veïns i les federacions d’associació de veïns.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats" s’ha de realitzar electrònicament les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds. Les peticions s’aniran resolent a mesura que es presentin al registre, per ordre de sol·licitud sempre que la documentació aportada sigui completa i correcta. En tot cas, les resolucions i la publicació de les concessions han de ser abans del 31 de desembre de 2023.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat