Subvencions cofinançament PECT 2023


Subvencions cofinançament PECT 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'ens locals d'aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost. Ens locals, anualitat 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció cofinançament PECT Requeriments A partir de 09/05/2023 fins 09/06/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció cofinançament PECT 2021 Alcalde/essa / President/a 
Carta de compromís Alcalde/essa / President/a 
Annex
Memòria No Alcalde/essa / President/a 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament dels PECT" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals i les persones jurídiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost.

Qui pot utilitzar el tràmit

Poden concórrer a la convocatòria de cofinançament totes les entitats que tinguin la condició de soci d’un projecte PECT seleccionat per ser beneficiaris de cofinançament FEDER per l’Ordre GAH/815/2018, de 19 d’abril o la Resolució de 12 d’abril de 2021, i que executin operacions que es portin a terme a municipis de les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament dels PECT" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament dels PECT" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució de la concessió de la subvenció a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona és de sis mesos a comptar des del termini de presentació de les sol·licituds, i com a data màxima el 31 de desembre de 2023.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

  • Convocatòria de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’ abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost

Contacte

Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Persona responsable: Emma Gorgori Bonet

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

Telèfon: 977 296 690

Correu electrònic: proj.europeus@dipta.cat