Certificació de serveis prestats


Certificació de serveis prestats

Procediment administratiu per a la sol·licitud del certificat de serveis prestats a la Diputació de Tarragona o als seus organismes autònoms, adreçat als antics treballadors.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de certificat de serveis prestats Requeriments A partir de 22/12/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de certificat de serveis prestats Persona sol·licitant 

El tràmit "Sol·licitud de certificat de serveis prestats" és el tràmit que permet a les persones que han prestat serveis amb anterioritat a la Diputació de Tarragona o als seus organismes autònoms, demanar un certificat on constin els serveis prestats.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones que hi hagin prestat serveis efectius a la Diputació de Tarragona o als seus organismes autònoms i que ja no estiguin en actiu.

 

Quin cost té

El tràmit de “Sol·licitud  de certificat de serveis prestats” és gratuït.

 

 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de “Sol·licitud de certificat de serveis prestats” es pot realitzar:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

Els certificats els signa el Cap d’Àrea de RHOiE per delegació de la secretària general de la Diputació de Tarragona.

Termini per resoldre

.

Efectes de la manca de resolució expressa

.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refòs de la Llei de l’Estatut Básic de l’Empleat Públic.
  • DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l'Administració Pública.
  • Real Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel que es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre.
  • Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

 

Contacte

Planificació i Organització de Recursos Humans

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977296615

Correu electrònic:  planificaciorh@dipta.cat