Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021


Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, 2021. Requeriments A partir de 02/10/2021 fins 02/11/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021 Persona sol·licitant 
Memòria Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats i associacions en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la promoció de la salut pública, any 2021.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que en els seus estatuts tinguin com a finalitat o que treballin en l'àmbit de la promoció de la Salut Pública al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2021» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 2 de novembre, les 24 hores del dia, en una única petició, mitjançant el model normalitzat disponible en aquest mateix tràmit.

És necessari que la sol·licitud i la resta de documentació que s'aporti enqualsevol moment del procediment administratiu sigui signada amb el certificat de representant legal de l'entitat.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos  des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria de les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2021.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat