XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes en el medi natural i rural 2023


XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, projectes en el medi natural i rural 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient en la categoria de projectes en el medi natural i rural, any 2023Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premi Iniciativa Medi Ambient Requeriments A partir de 02/06/2023 fins 02/10/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Projecte tècnic o document tècnic Secretari/ària 
Annex
Material publicitari i de difusió No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de participació al Premi Iniciativa Medi Ambient" és el tràmit de sol·licitud de participació per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient per a les dues categories que recull la convocatòria:

- Projectes de sostenibilitat urbana
- Projectes en el medi natural i rural

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que realitzin projectes, actuacions i/o iniciatives de protecció i millora del medi ambient del territori del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, en els àmbits i d’acord amb les condicions establertes en la convocatòria reguladora del procediment de concessió del Premi.

 

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de participació Premi Iniciativa al Medi Ambient"  és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de participació Premi Iniciativa al Medi Ambient" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XIX Premi Iniciativa Medi Ambient, per l'exercici 2023.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:subv.mset@dipta.cat