Assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic


Assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència als ens locals en procediments de responsabilitat patrimonial, consistent en la prestació d'assessorament jurídic.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic Requeriments A partir de 27/05/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Alcalde/essa / President/a 
Formulari web
Sol·licitud del reclamant Annex
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud d'assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic" és aquell que permet als ens locals demanar l'assistència al Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona per rebre el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial que s'hagi presentat contra l'administració.

L'assistència consisteix en l'emissió d'un informe jurídic sobre els passos a seguir per fer la tramitació, facilitació de modelatge específic i acompanyament telefònic per a la resolució de dubtes.

Per informació detallada del servei d'assistència al qual pertany el tràmit, consultar la Guia de serveis als ens locals del web de la Diputació de Tarragona" i enllaç a https://www.dipta.cat/ .

Qui pot utilitzar el tràmit

Poden utilitzar el tràmit els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès següents:

- Ajuntament i entitats municipals descentralitzades (EMD) amb una població entre 1.001 i 4.000 habitants, per a reclamacions inferiors a 500 euros.

- Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i consell comarcals amb una població de més de 4.000 habitants, per a reclamacions inferiors a 1.000 euros.

Tanmateix, per a supòsits de casos complexos, encara que siguin d'escassa quantia, Serveis Jurídics pot decidir acceptar la seva tramitació en la modalitat de tramitació íntegra de procediment.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud d'assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic" és gratuït. D’altra banda, la prestació de l'assistència que, si escau, es pugui concedir, no està subjecta a preu públic segons disposa l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics vigent en cada moment.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d'assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, amb la possibilitat de formular el requeriment previ que regula l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa .

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria - Unitat de Serveis Jurídics
Persona responsable: Anna Magnet Planas
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100 – 43003 Tarragona
Telèfon: 977 296 648
Correu electrònic: sju@dipta.cat