Subvencions activitats socials 2021


Subvencions activitats socials 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció activitats socials 2021 Requeriments A partir de 24/06/2021 fins 23/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a entitats, empreses i persones físiques - Cultura Persona sol·licitant 

El tràmit «Sol·licitud de subvenció» és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats i fundacions de caràcter social en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d’activitats socials a la demarcació de Tarragona.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats i fundacions de caràcter social, sense ànim de lucre, que realitzin activitats socials a la demarcació de Tarragona per ajudar a superar la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció entitats i fundacions de caràcter social» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció entitats i fundacions de caràcter social » s’ha de realitzar electrònicament fins el dia..............., les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas, abans del 31 de desembre de 2021.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a entitats i fundacions de caràcter social, per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, l’any 2021.

 

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat