Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a especialista per a la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC (Convocatòria 23-013)


Convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a especialista per a la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC (Convocatòria 23-013)

Convocatòria del procediment administratiu per a la convocatòria d'una borsa de treball de tècnic/a especialista per a la Unitat de Cultura de l'Àrea del SAC (Convocatòria 23-013)Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de borses de treball Requeriments A partir de 06/05/2023 fins 02/06/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de borses de treball Persona sol·licitant 
Document d'identitat Annex
Títol oficial No Annex
Certificat de llengua catalana No Annex
Certificat de llengua castellana No Annex
Certificat de llengua estrangera No Annex
Dictamen Equip de Valoració i Orientació sobre adaptació i/o adequació No Annex
Dictamen Equip de Valoració i Orientació sobre condicions físiques, psíquiques o sensorials No Annex
Altres requisits establerts a la convocatòria No Annex

El tràmit "Sol·licitud d'admissió a convocatòries de borses de treball" és el tràmit que permet a la persona interessada sol·licitar la participació en els  processos selectius que ofereix la Diputació de Tarragona per la constitució de borses de treball, amb la finalitat de cobrir llocs de treball amb caràcter de contractacions/nomenaments temporals.

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits establerts en la convocatòria de la borsa de treball i en les Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Quin cost té

D'acord amb les Ordenances Fiscals vigents, Taxes per l'expedició i la tramitació de documents administratius, Tarifa 6, corresponent als drets d'examen per poder participar com aspirant en els processos destinats a la creació de borses de treball el cost del tràmit de "Sol·licitud d'admissió a convocatòries de borses de treball" és de 15 euros.

El pagament dels drets d'examen es pot efectuar:

 • Mitjançant transferència bancària als comptes de la Diputació de Tarragona següents, sigui quin sigui el mitjà escollit per a la presentació de la sol·licitud de participació:

IBANSWIFT
BBVAES58-0182-5634-1102-0151-6379BBVA ES MM XXX
BBVA-Oficina TortosaES17-0182-5634-1402-0151-6485BBCA ES MM XXX
CAIXABANKES52-2100-0006-3302-0130-0078CAIX ES BB XXX
BANKIAES51-2038-9504-1568-0000-0755CAHM ES MM XXX
BSCHES77-0049-1877-4324-1065-1601BSCH ES MM XXX
BANC SABADELLES42-0081-5129-3000-0100-7702BSAB ES BB XXX
BANKINTERES42-0128-9460-6901-0050-0193BKBK ES MM XXX
IBERCAJAES23-2085-9507-8503-0000-032CAZR ES 2Z XXX
 • Si es realitza el tràmit electrònicament, mitjançant pagament en línia amb targeta bancària, amb redirecció automàtica en el moment de la tramitació de la sol·licitud de participació i abans de la seva presentació al registre electrònic.
 • Si es realitza el tràmit de manera presencial a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre:
 • a la Tresoreria de la Diputació amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de participació a l'OAMR de Tarragona.
 • amb targeta bancària, en el moment de la presentació de la sol·licitud a l'OAMR de Tortosa.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d'admissió a convocatòries de borses de treball"  es pot realitzar:

 • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
 • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
 • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de la Diputació o òrgan en qui delegui.

Termini per resoldre

D’acord amb la Base 7na de les Bases generals reguladores dels processos de selecció, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes en què aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses.

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies, des de l’endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució que aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses, per presentar contra la mateixa les reclamacions o esmenes que creguin oportunes, les quals han de resoldre’s en el termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.

En cas que no es presenti cap al·legació, la llista provisional de persones admeses i excloses s’entén definitivament aprovada.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Contacte

Unitat de Selecció

Planificació i Organització de Recursos Humans

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Tefèfon 977296679