Subvencions promoció turística 2021


Subvencions promoció turística 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2021Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció promoció turística 2021 Requeriments A partir de 29/07/2021 fins 30/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística Alcalde/essa / President/a 

El tràmit "Sol·licitud subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística que contribueixin a la promoció i divulgació de les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els patronats i oficines de turisme municipals o comarcals, o bé els ajuntaments, d’acord amb les condicions establertes en la convocatòria reguladora del procediment de concessió les subvencions.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de « Sol·licitud subvenció programes concrets i activitats de promoció turística » és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció programes concrets i activitats de promoció turística» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 30 de setembre de 2021, les 24 hores del dia, en una única petició en el model normalitzat disponible en aquest tràmit.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la presidenta de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, per l'exercici 2021.

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat