Subvencions Pla d'acció i cooperació comarcal – Programa d'assistències i serveis 2022


Subvencions Pla d'acció i cooperació comarcal – Programa d'assistències i serveis 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de les subvencions regulades en el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals 2020-2023, relatives al programa d'assistències i serveis, anualitat 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció Pla d'acció i cooperació municipal – Programa d'assistències i serveis Requeriments A partir de 27/12/2021 fins 31/01/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció del Pla d'Acció i Cooperació Comarcal - Programa d'Assistències i Serveis Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades de l'actuació Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Planificació del Pla d'Acció i Cooperació Comarcal 2020-2023 Alcalde/essa / President/a 
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció Pla d'acció i cooperació municipal – Programa d'assistències i serveis" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels consells comarcals, en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de les subvencions regulades en el Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals 2020-2023, relatives al programa d'assistències i serveis,  anualitat 2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els Consells Comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció Pla d'acció i cooperació municipal – Programa d'assistències i serveis" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció Pla d'acció i cooperació municipal – Programa d'assistències i serveis" s'ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini ordinari per a resoldre la sol·licitud del programa d’assistència és de 3 mesos des de la data de presentació en el registre electrònic de la Diputació.

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució té efectes desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Conveni per a la Coordinació, Cooperació i Col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals (2020-2023).

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat