Subvencions PAM 2022 Programa inversions – adquisicions


Subvencions PAM 2022 Programa inversions – adquisicions

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del programa d'inversions per a adquisicions de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció PAM 2022 Programa inversions – adquisicions Requeriments A partir de 01/10/2021 fins 29/10/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció PAM 2022 - Pogrames inversions i sanejament finances Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades del PAM Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Informe de subvencionalitat de l’actuació
Informe valoració de béns Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex
Informe valoració de béns - DGAL No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local, en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 per al finançament d'inversions per a adquisicions de béns inventariables que es destinin a un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic o a un servei de titularitat municipal,

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, d’acord amb els criteris de repartiment establerts en les bases reguladores del Pla d'Acció Municipal per al període 2020-2023.

Ens local

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM 2022 Programa inversions – adquisicions" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM 2022 Programa inversions – adqusicions" s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 29/10/2021, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de govern per delegació de la Presidència o del Ple, o el Ple en el cas que la concessió impliqui despeses de caràcter plurianual que excedeixin els percentatges previstos a l’article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva finalitza, segons s’estableix a la convocatòria, el 4 de març de 2022.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta o del Ple de la Diputació, segons correspongui.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat