Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A 2022


Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A 2022 Requeriments A partir de 04/08/2022 fins 09/09/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació
Memòria de les actuacions - capítol 2 Alcalde/essa / President/a 
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A, anualitat 2022" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, per a les actuacions recollides a l'apartat A de la convocatòria, adreçades a la capacitació als ciutadans.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A, anualitat 2022" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A, anualitat 2022" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per la resolució és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució expressa del tràmit té efectes desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

Contacte

Unitat gestora del servei: Assistència secretaria intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_cooperacio@dipta.cat