Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a ens públics


Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a ens públics

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics. Requeriments A partir de 28/06/2022 fins 29/07/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la realització d'accions de difusió productes agroal. i artesans (ens públics) Alcalde/essa / President/a 

El tràmit "Sol·licitud de subvenció productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que contribueixen a reforçar la imatge turística del territori de la COSTA DAURADA i les TERRES DE L’EBRE.

Qui pot utilitzar el tràmit

Segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions:

- Els ens de dret públic (ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.

 

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, en una única petició, mitjançant el model normalitzat disponible en aquest mateix tràmit.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la presidenta de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de l’endemà de publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022.

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat