Subvencions de promoció turística, línia 2 actuacions derivades de plans estratègics


Subvencions de promoció turística, línia 2 actuacions derivades de plans estratègics

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2023, línia 2 destinada a actuacions derivades de plans estratègicsQuè necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció de promoció turística, línia 2 actuacions derivades de plans estratègics Requeriments A partir de 09/08/2023 fins 22/09/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció de promoció turística i difusió de productes per a ens de dret públic Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Pla estratègic Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció de promoció turística, línia 2, per actuacions derivades de plans estratègics" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística que contribueixin a la promoció i divulgació de les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE. En concret correspon a la línia 2 de la convocatòria adreçada a actuacions derivades de plans estratègics.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els patronats i oficines de turisme municipals o comarcals o bé els ajuntaments que demostrin un interès i unes activitats relacionades amb el turisme.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció de promoció turística, línia 2, per actuacions derivades de plans estratègics" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció de promoció turística, línia 2, per actuacions derivades de plans estratègics" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Presidència de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència no competitiva és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística per a l'exercici 2023.

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat