Pla d'Acció Municipal - PAM 2019


Pla d'Acció Municipal - PAM 2019

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al PAM 2019Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
PAM 2019 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació Requeriments A partir de 05/11/2019 fins 31/12/2025
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades PAM Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Document tècnic. Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut No Secretari/ària 
Annex
Informació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud disposició romanents PAM 2019" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local. en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions del PAM, de disposició dels romanents produïts per destinar-los a una nova actuació.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que un cop efectuat el darrer pagament de la subvenció concedida, hagin tingut baixes en l’adjudicació i/o en l’execució que hagin produït romanents per import igual o superior a 5.000 euros, segons les Bases Reguladores del PAM 2019 (Base 16a de les Bases reguladores).

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció romanents PAM» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció romanents PAM» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, en el termini improrrogable de tres mesos a comptar des de la notificació del darrer pagament de la subvenció concedida per a l’actuació que ha generat el romanent.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019.

  • Bases Reguladores del Pla d’Acció Municipal per a l'anualitat 2019

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat