Seu Electrònica Diputació de Tarragona

Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021


Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021

Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona, any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2021 Requeriments A partir de 17/05/2021 fins 18/06/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació 2021 Persona sol·licitant 

El tràmit "Sol·licitud premi Biennal d’Art " és el tràmit de sol·licitud de participació al premi per part de les persones físiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva del premi que té com a finalitat fomentar la creació i la recerca en qualsevol modalitat artística.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els i les les artistes visuals, majors d’edat i residents a l’Estat espanyol, segons la convocatòria reguladora del procediment dels premis.

Persona física

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació al premi Biennal d’Art» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de participació al premi Biennal d’Art» s’ha de presentar fins el dia 18 de juny de 2021:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia

  • En suport paper presencialment a les Oficines dAssistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.

  • En suport paper a través del servei postal adreçat a les oficines d’assistència en matèria de registre habilitades per la Diputació de Tarragona (Tarragona i Tortosa). Les adreces de les oficines de registre són les següents:- Tarragona.- Palau de la Diputació. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona- Tortosa.- Palau Climent. Carrer Montcada, 32, 43500 - Tortosa

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona, per a l’any 2021.

Contacte

Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona

Carrer Santa Anna, 8

43003  Tarragona

Telèfon: 977 235 032 / 977 235 073

Correu electrònic mamt@dipta.cat