Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix d'educador/a (C2L), adscrita als Serveis Educatius del CPEE Sant Rafael - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria 21-032)


Convocatòria d'una plaça de personal laboral fix d'educador/a (C2L), adscrita als Serveis Educatius del CPEE Sant Rafael - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria 21-032)

Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal laboral fix d'educador/a (C2L), adscrita als Serveis Educatius del CPEE Sant Rafael - Gestió de Centres Educatius - Àrea de Promoció Social i Cultural, mitjançant concurs oposició, torn lliure (Convocatòria 21-032).Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Requeriments A partir de 31/05/2024 fins 28/06/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Persona sol·licitant 
Document d'identitat No Annex
Títol oficial No Annex
Certificat de llengua catalana No Annex
Certificat de llengua castellana No Annex
Certificat de llengua estrangera No Annex
Dictamen Equip de Valoració i Orientació sobre adaptació i/o adequació No Annex
Dictamen Equip de Valoració i Orientació sobre condicions físiques, psíquiques o sensorials No Annex
Permís de conduir No Annex
Certificat de delictes de naturalesa sexual No Annex
Altres requisits establerts a la convocatòria No Annex

El tràmit "Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal" és el tràmit que permet a la persona interessada sol·licitar la participació en els  processos selectius que ofereix la Diputació de Tarragona per accedir a la plantilla de personal de la corporació.

Qui pot utilitzar el tràmit

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits establerts en les bases específiques reguladores del procés selectiu i en les Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Quin cost té

D'acord amb les Ordenances Fiscals vigents, Taxes per l'expedició i la tramitació de documents administratius, Tarifa 6, corresponent als drets d'examen per poder participar com aspirant en els processos selectius d'accés a l'ocupació pública, el cost del tràmit de "Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal" és de 35 euros.

El pagament dels drets d'examen es pot efectuar:

 • Mitjançant transferència bancària als comptes de la Diputació de Tarragona següents, sigui quin sigui el mitjà escollit per a la presentació de la sol·licitud de participació:
  IBAN SWIFT
BBVA ES58-0182-5634-1102-0151-6379 BBVA ES MM XXX
BBVA-Oficina Tortosa ES17-0182-5634-1402-0151-6485 BBCA ES MM XXX
CAIXABANK ES52-2100-0006-3302-0130-0078 CAIX ES BB XXX
BANKIA ES51-2038-9504-1568-0000-0755 CAHM ES MM XXX
BSCH ES77-0049-1877-4324-1065-1601 BSCH ES MM XXX
BANC SABADELL ES42-0081-5129-3000-0100-7702 BSAB ES BB XXX
BANKINTER ES42-0128-9460-6901-0050-0193 BKBK ES MM XXX
IBERCAJA ES23-2085-9507-8503-0000-0321 CAZR ES 2Z XXX
 • Si es realitza el tràmit electrònicament, mitjançant pagament en línia amb targeta bancària, amb redirecció automàtica en el moment de la tramitació de la sol·licitud de participació i abans de la seva presentació al registre electrònic.
 • Si es realitza el tràmit de manera presencial a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre:
 • a la Tresoreria de la Diputació amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de participació a l'OAMR de Tarragona.
 • amb targeta bancària, en el moment de la presentació de la sol·licitud a l'OAMR de Tortosa.

 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal" es pot realitzar:

 • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
 • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
 • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de la Diputació o òrgan en qui delegui.

 

Termini per resoldre

D’acord amb la Base 7a de les Bases generals reguladores dels processos de selecció, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies, des de l’endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució que aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses, per presentar contra la mateixa les reclamacions o esmenes que creguin oportunes, les qual han de resoldre's en el termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’han d'entendre desestimades. En cas que no es presenti cap al·legació, la llista provisional de persones admeses i excloses s'entén definitivament aprovada

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 • DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.
 • Bases específiques reguladores de la convocatòria, en cada cas.

Contacte

Unitat de Selecció

Planificació i Organització

Àrea de Gestió de Persones i Talent

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Tefèfon 977296679
Correu electrònic: seleccio@diputaciodetarragona.cat