Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C 2023


Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C, any 2023 .Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C Requeriments A partir de 25/04/2023 fins 26/05/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a desenvolupar polítiques d'habitatge, línia C Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la redacció dels Plans Locals d’Habitatge (PLH) d’abast municipal o supramunicipal i els Programes d'Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), i la revisió dels Plans i Programes ja aprovats en exercicis anteriors.

Qui pot utilitzar el tràmit

  • Tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès
  • Els consells comarcals en el cas de redacció de PLH d’abast supramunicipal.

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de sol·licitud de "Sol·licitud de subvenció per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C" s’ha de realitzar electrònicales 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, exercici 2023.

Contacte

Unitat gestora del servei: Assistència secretaria intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_cooperacio@dipta.cat