Assistència lletrada.


Assistència lletrada.

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència lletrada als ens locals en els recursos contenciosos administratius en què siguin part, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L'assistència també es presta en matèries de l'ordre civil i social.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència lletrada Requeriments A partir de 27/05/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Alcalde/essa / President/a 
Formulari web
Documentació de l'òrgan jurisdiccional Annex
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud d'assistència lletrada" és el tràmit que permet als ens locals demanar assistència jurídica al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona en tots els recursos contenciosos administratius en què siguin part, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L’assistència també es presta en matèries de l’ordre civil i social.

Per informació detallada del servei d'assistència al qual pertany el tràmit, consultar la Guia de serveis als ens locals del web de la Diputació de Tarragona" i enllaç a https://www.dipta.cat/

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) i organismes autònoms (en aquest cas en funció de la petició efectuada per l'ajuntament), tots ells de població inferior a 10.000 habitants, i a més, els consell comarcals.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud d'assistència lletrada" és gratuït. D’altra banda, la prestació de l'assistència que, si escau, es pugui concedir, resta subjecta a preu públic segons disposa l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics vigent en cada moment.

 

 

 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d'assistència lletrada" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, amb la possibilitat de formular el requeriment previ que regula l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria - Unitat de Serveis Jurídics
Persona responsable: Anna Magnet Planas
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100 – 43003 Tarragona
Telèfon: 977 296 648
Correu electrònic: sju@dipta.cat