Subvencions centres d’ensenyament especial 2023


Subvencions centres d’ensenyament especial 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d'ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d'Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d'escolarització ordinària, no compartida, per a l'assistència a activitats extraescolars i complementàries, any 2023Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció centres d’ensenyament especial Requeriments A partir de 30/05/2023 fins 30/06/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció a entitats per a activitats culturals, socials i d'interès ciutadà Persona sol·licitant 
Formulari Web
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció centres d’ensenyament especial" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a finançar l’assistència a activitats extraescolars i complementàries de l’alumnat en règim d’escolarització no compartida que ho necessiti, any 2023.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament que realitzin activitats extraescolars i complementàries dels alumnes en règim d’escolarització no compartida que ho necessitin, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

 

 

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció centres d’ensenyament especial" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció centres d’ensenyament especial" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el règim vigent de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria; en tot cas, la resolució i la publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2023.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la Presidènci de la Diputació.

 

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries, any 2023.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat