Subvencions PAM 2023 Programa sanejament finances - amortització de préstecs


Subvencions PAM 2023 Programa sanejament finances - amortització de préstecs

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció PAM Programa sanejament finances – amortització de préstecs Requeriments A partir de 03/10/2022 fins 28/10/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció PAM - Programes inversions i sanejament finances Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades del PAM Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Certificat amortització de préstec PAM Secretari/ària 
Alcalde/essa / President/a 
Quadre amortització préstec Secretari/ària 
Annex
Contracte concertació préstec Secretari/ària 
Annex
Model CL No Secretari/ària 
Annex
Acord amortització préstec No Secretari/ària 
Annex
Notificació No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa sanejament finances – amortització de préstecs" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local, en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 per sanejament de les finances municipals destinat a amortitzar préstecs a llarg termini de manera extraordinària i anticipada. Anualitat 2023.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, d’acord amb els criteris de repartiment establerts en les bases reguladores del Pla d'Acció Municipal per al període 2020-2023.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa sanejament finances – amortització de préstecs" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa sanejament finances – amortització de préstecs" s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 28/10/2022, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de govern per delegació de la Presidència o el Ple, o el Ple en el cas que la concessió impliqui despeses de caràcter plurianual que excedeixin els percentatges previstos a l’article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva finalitza, segons s’estableix a la convocatòria, el 3 de març de 2023.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta o del Ple de la Diputació, segons correspongui.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat