Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Descripció

Mitjançant aquest servei es pot sol·licitar la concessió d’una reserva d’estacionament permanent a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda residents al municipi i, excepcionalment, amb limitació horària, les que tot i residir en una altra població treballin o estudiïn al municipi.

Cal disposar prèviament de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.


Destinataris
 • Ciutadania.
 • Entitats i associacions.

Requisits d'accés al servei

Ho pot demanar qualsevol persona física conductora d’un vehicle amb discapacitat que superi el barem de mobilitat reduïda.

Entitats específiques locals que disposin de vehicles adaptats destinats exclusivament al transport de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

Excepcionalment, les persones titulars no conductores que compleixin els requisits del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda i que acreditin que realitzen un servei de transport periòdic de dilluns a divendres a un centre d’atenció especialitzat, o bé que tenen a càrrec seu una persona de menys de 18 anys que superi el barem de mobilitat i amb pluridiscapacitat

Els recollits per l’ordenança reguladora municipal, si escau.


Com es fa la petició
 • Electrònicament (trobareu l’enllaç a l’apartat de tràmits).
 • Presencialment a l’Ajuntament.

Documentació que cal aportar
 • Model normalitzat de sol·licitud.
 • Permís de conduir, si escau.
 • Fitxa tècnica del vehicle, on s'especifiquin les adaptacions necessàries, si escau.
 • Si la reserva es demana per raons de treball o estudis, cal afegir a la documentació l'adreça del lloc de treball o estudis i l'horari per al qual es demana. En el cas de l'adreça de treball, un certificat d'empresa on consti l'horari de treball.
 • Acreditació emesa pel centre de referència, en el cas de tractar-se d'una concessió per a persones no conductores.

Preu del servei

Aquest servei es troba en règim de liquidació de taxes o preus públics, i serà l’ens qui us comunicarà l’import i la forma d’efectuar el pagament. 


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte

Unitat prestadora del servei: Àrea de Secretaria

Persona responsable: Rosa Barceló Serrano

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat


Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Reserva d'estacionament persones amb mobilitat red
 Procediment: Procediment genèric
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.

Drets de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Deures de l'usuari

Els propis de la ciutadania envers els serveis públics de l'Administració.


Òrgan competent
Presidència/Alcaldia

Termini de resolució

Tres mesos.


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Dades tractades

 • NIF / DNI / Passaport / NIE.
 • Adreça postal i/o electrònica.
 • Telèfon.
 • Nom i cognoms.
 • Signatura.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?

Gestió de la circulació viària, talls del carrer, senyalització, reserves d’estacionament.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Obligatorietat

Cal que la persona interessada faciliti les seves dades per poder fer-ne el tractament pertinent.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 • Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics.

*Article 6.1.e) del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic.

*Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

*Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

*Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

La manca d’aportació d’aquestes dades impedirà gestionar la vostra sol·licitud.

Aquest Ajuntament podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la DA vuitena de la LOPDGDD.

Qui és el responsable del tractament de dades?

Ajuntament d’Ulldecona

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat

Delegat de protecció de dades: Ateneu Privacy Consulting

Adreça electrònica: dpo@ateneu.eu

Telèfon: 977 441 939

Adreça: Carrer Teodor González, 31 – 43500 Tortosa

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Administracions públiques, quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament.

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim, sempre que no prevalguin els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada.

Portal transparència, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transferències internacionals

No se'n preveuen.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament d’Ulldecona està tractant dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la supressió, si escau, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 del RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals que les afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o bé basat en el fet que el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de la persona interessada.

Si la base jurídica del tractament és el consentiment i el tractament es fa per mitjans automatitzats, la persona interessada pot exercir el dret de portabilitat de les dades facilitades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament d’Ulldecona

Adreça: Carrer Major, 49 - 43550 Ulldecona

Telèfon: 977 573 034

Adreça electrònica: ajuntament@ulldecona.cat

O bé a través de:

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/habeas_data/

(APDCAT exercici Drets)

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades

S’aplicaran els terminis que es corresponen a les taules d’avaluació documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres:

 • Codi TAAD 118. Expedient de sol·licitud de circulació de vehicles especials. Resolució: destrucció total passats cinc anys des de la data de tancament de l'expedient.
 • Codi TAAD 400. Expedients de sol·licitud de circulació de cotxes de cavalls. Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.
 • Codi TAAD 442. Expedients de direccionalitat i ordenació del trànsit.Resolució: destrucció total en un termini de cinc anys.

Enllaç a la informació: http://taad.cultura.gencat.cat/

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat estan recollides a l'anàlisi de riscos del tractament, feta per l’Ajuntament.