Assistència i assessorament en participació ciutadana


Assistència i assessorament en participació ciutadana

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de participació ciutadanaQuè necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assessorament puntual en matèria de participació ciutadana Requeriments A partir de 14/07/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Alcalde/essa / President/a 
Formulari web
Document d'acceptació de condicions No Alcalde/essa / President/a 

El tràmit de “Sol·licitud d'assessorament puntual en matèria de participació ciutadana” és el tràmit que permet als ens locals demanar assistència a la Diputació de Tarragona per assessorament puntual en matèria de  participació ciutadana, d’acord amb el catàleg de serveis vigent.

Per informació detallada del servei d'assistència al qual pertany el tràmit, consultar la Guia de serveis als ens locals del web de la Diputació de Tarragona" i enllaç a https://www.dipta.cat/

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès amb població fins a 20.000 habitants poden sol·licitar tots els serveis descrits en aquest assessorament.

Els ens locals de més de 20.000 habitants, podran sol·licitar tots els serveis descrits, llevat l’assessorament durant tot el període de temps fins la consecució de l’objectiu  i l’ajuda en la redacció de documents del procés participatiu. ( apartats 2 i 3 de la descripció de l’assistència).

 

 

 

Quin cost té

El tràmit de “Sol·licitud d'assessorament puntual en matèria de participació ciutadana”és gratuït. D’altra banda, la prestació de l'assistència que, si escau, es pugui concedir, no està subjecta a preu públic segons disposa l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics vigent en cada moment.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de “Sol·licitud d'assessorament puntual en matèria de participació ciutadana” s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit Jurídic, Econòmic i Formació
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: sam.participació@dipta.cat