El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Assistència i cooperació als ens locals
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Assistència en urbanisme  Des del 04/11/2015 Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de... Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de planejament general i derivat
Assistència tècnica en la direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres (Arquitectura)  Des del 09/06/2015 Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut 2. Direcció d'obres
Assistència tècnica en la gestió informatitzada de la comptabilitat municipal  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la comptabilitat municipal via web .
Assistència tècnica en la redacció de projectes d’instal·lacions i serveis (Enginyeria)  Des del 21/10/2015 Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes... Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d'instal·lacions i serveis municipals 2. Projectes d'instal·lacions i serveis municipals 3. Actualització de preus de projectes redactats per Diputació 4. Divisió en fases de projectes redactats per Diputació 5. Refós de projectes o avantprojectes 6. Desglossats de projectes redactats per Diputació 7. Modificació de projectes redactats per Diputació 8. Altres Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d'instal·lacions de titularitat municipal, entre d'altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d'aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d'espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
Assistència en administració digital local - ACTIO  Des del 02/08/2017 Facilitar els recursos tecnològics i l'assistència tècnica per a la transformació digital dels... Facilitar els recursos tecnològics i l'assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Assistència lletrada.  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència lletrada als ens locals en els... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència lletrada als ens locals en els recursos contenciosos administratius en què siguin part, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L'assistència també es presta en matèries de l'ordre civil i social.
Assistència tècnica en comunicació i educació ambiental  Des del 04/11/2015 Realització d'actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en... Realització d'actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en matèria ambiental: canvi climàtic, estalvi energètic, residus, energia, aigua, promoció de la biomassa, gestió forestal sostenible, prevenció d'incendis, espècies exòtiques invasores, etc. Suport tècnic per a la redacció i/o realització de campanyes i actuacions específiques de comunicació i sensibilització ambiental. Realització d'activitats d'educació ambiental a l'Albereda de Santes Creus, Boscos d'Aiguamúrcia i Boscos i Castell d'Escornalbou i a d'altres espais d'interès de la demarcació.
Assistència tècnica en la diagnosi de la gestió i el control de la salubritat de les piscines d'ús públic  Des del 01/06/2023 fins al 01/06/2023 Donar suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del... Donar suport tècnic als ajuntaments per dotar-los de les eines necessàries per a la gestió del risc de les piscines municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: -Suport tècnic als ens locals en aquesta matèria. -Diagnosi de l'estat de les instal·lacions d'acord amb la normativa sectorial vigent. -Elaboració i implantació de Plans d'Autocontrol. -Realització de l'analítica fisicoquímica i microbiològica a tots els vasos. -Formació per al personal de manteniment de la piscina municipal. -Actualització i revisió del Programa pera a municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
Assistència i assessorament en processos de selecció de personal  Des del 10/08/2023 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència i assessorament en processos de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència i assessorament en processos de selecció de personal
Assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)  Des del 19/01/2019 Assistència als ens locals per l'assessorament tècnic en l'execució de l'exercici de la funció... Assistència als ens locals per l'assessorament tècnic en l'execució de l'exercici de la funció interventora, d'acord amb la legislació vigent, que inclou: - assistència en la implementació d'un sistema informàtic per a l'exercici de la funció interventora i assistència en l'ús i manteniment del programari. - assistència en la formació i en l'ús de l'eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”. Modalitats de prestació del servei: 1. Ens locals integrats amb la plataforma d'administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l'assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se'ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO. 2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d'administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l'assistència, se'ls facilitarà l'accés al mòdul de funció interventora.
Assistència en Secretaria Intervenció per activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular o per causes d'abstenció  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d'abstenció en l'expedient. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l'activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d'abstenció en l'expedient.
Assistència en responsabilitat patrimonial amb tramitació íntegra del procediment  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació als ens locals d'assistència en procediments de... Procediment administratiu per a la prestació als ens locals d'assistència en procediments de responsabilitat patrimonial, la qual consisteix en la tramitació íntegra del procediment.
Assistència en contractació pública  Des del 04/11/2015 Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte... Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte d'obres, subministrament, gestió de serveis públics, serveis, concessió d'obra pública, contractes privats, especials, d'adquisició de béns immobles, béns mobles.
Assistència en assessorament pressupostari i comptable  Des del 26/10/2021 Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i... Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
Assistència en el seguiment del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans econòmics financers (PEF) existents.
Assistència en el pla de tresoreria  Des del 04/11/2015 Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la... Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la confecció dels Plans de Tresoreria Municipals.
Assistència en assessorament especialitzat en disciplines artístiques  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en... Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics assessoren els municipis de diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art,...
Assistència tècnica en alta, baixa i modificació d'usuaris de serveis web  Des del 29/06/2015 Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la... Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la Diputació de Tarragona. Correu electrònic ALTAnet - Seu Electònica - Tramits Online eSAM - Registre ERES - Perfil del contractant - Servei VPN AltanetBA
Assistència en assessorament sobre l'organització d'arxius municipals  Des del 04/11/2015 Arxiu: Assessorament sobre l'organització dels arxius municipals. Arxiu: Assessorament sobre l'organització dels arxius municipals.
Assistència en el mapa de recursos culturals dels municipis  Des del 04/11/2015 Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d'informació sobre els recursos de... Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d'informació sobre els recursos de diferents tipologies existents als municipis de les comarques del Camp Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Pretén ser també, un instrument per facilitar el coneixement i la difusió cultural i per a l'auto-construcció de rutes de turisme cultural.
Assistència en matèria d'activitats econòmiques  Des del 19/09/2016 . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d'expedients... . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d'expedients d'activitats municipals. - Creació i/o actualització del registre sanitari municipal de les activitats minoristes d'alimentació. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d'activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i seguiment i supervisió del procediment administratiu. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d'activitats sotmeses a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. (Finestreta Única Electrònica-FUE, Declaració responsable, comunicació prèvia, procediment d'esmena, redacció pla control i inspecció) - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d'activitats agroindustrials i ramaderes, activitats d'espectacles públics i activitats recreatives, i activitats d'ús turístic. - Assistència tècnica en matèria de contaminació acústica: sense mesuraments acústics. - Assistència tècnica associada als Plans d'Autoprotecció d'activitats municipals (assessorament i informe).
Assistència tècnica en la redacció de projectes d'edificació (Arquitectura)  Des del 09/06/2015 Redacció de projectes d'edificació de titularitat de l'ens local o que hagin estat cedits a... Redacció de projectes d'edificació de titularitat de l'ens local o que hagin estat cedits a aquest per un termini mínim de 40 anys, excepte en aquells casos on la finalitat de l'assistència sigui l'obtenció d'informació prèvia a una compra o expropiació. En aquest últim cas no podrà redactar-se un projecte executiu. Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d'edificació. 2. Projectes bàsics d'edificació. 3. Projectes executius d'edificació. 4. Projectes d'instal·lacions d'edificis. 5. Projectes d'ordenació d'espais públics. 6. Projectes de prevenció d'incendis. 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 8. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 9. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 10. Redacció de projectes de legalització d'instal·lacions.
Assistència tècnica en la diagnosi de la gestió municipal per al subministrament de l'aigua de consum humà  Des del 28/06/2021 Procediment administratiu per a la concessió d'assistència als ens locals, consistent en el... Procediment administratiu per a la concessió d'assistència als ens locals, consistent en el suport tècnic i/o jurídic de la Diputació de Tarragona per facilitar la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum humà. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: -Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria -Diagnosi de la gestió de l’abastament i de l’estat de les instal·lacions -Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) de l’aigua de consum humà -Formació en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable -Actualització i revisió del Programa per als municipis que ja han participat i seguiment de la implantació -Elaboració i implantació de Plans sanitaris de l'Aigua
Assistència en la creació i/o actualització dels registres municipals d'activitats a través de la plataforma SITMUN  Des del 28/12/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en la creació i/o actualització dels... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en la creació i/o actualització dels registres municipals d'activitats a través de la plataforma SITMUN. L'assistència consisteix en el suport de la Diputació de Tarragona en: - Creació i/o actualització del registre municipal d'activitats - Creació i/o actualització del registre sanitari municipal.
Assistència en reparació i sega de camins municipals  Des del 13/12/2021 Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d'ús... Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d'ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d'octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, atès que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures.
Assistència en l'elaboració del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió... Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió d'ingressos i despeses a 1 any per adequar el pressupost a l'objectiu d'estabilitat pressupostària amb motiu de l'aprovació, execució i liquidació del pressupost.
Assistència tècnica en protecció de la legalitat urbanística i mediambiental  Des del 04/11/2015 Informes i/o assessorament en la gestió d'expedients : Disciplina urbanística. Infraccions... Informes i/o assessorament en la gestió d'expedients : Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions
Assistència tècnica en projectes, estudis i informes tècnics sobre medi ambient i urbanisme  Des del 04/11/2015 Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb... Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb dèficit urbanístics. 2. Assessorament i informes tècnics en aquelles actuacions relacionades amb el medi ambient i urbanisme. 3. Redacció de projectes i avantprojectes en l'àmbit agrònom i forestal.
Assistència en expedients disciplinaris de recursos humans  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d' expedients disciplinaris a funcionaris o... Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d' expedients disciplinaris a funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament per faltes greus o molt greus.
Assistència en delegat de protecció de dades (DPD)  Des del 19/07/2021 Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades
Assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació a través d'assessorament jurídic  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència als ens locals en procediments de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència als ens locals en procediments de responsabilitat patrimonial, consistent en la prestació d'assessorament jurídic.
Assistència tècnica en alta d'usuaris a la plataforma ACTIO  Des del 01/11/2017 Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal... Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .
Assistència en Secretaria Intervenció per activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l'activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Aquesta assistència es prestarà a aquells ajuntaments que acreditin que compten amb els serveis d'un auxiliar administratiu i que compten amb l'acord del ple de l'ajuntament acceptant el compromís de constituir, en el termini màxim de 18 mesos, una agrupació amb altres municipis en la qual s'estableix la plaça de secretari interventor, d'acord amb la legislació vigent.
Assistència en la designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
Assistència tècnica en la diagnosi de la gestió municipal i estat estructural de la xarxa de clavegueram  Des del 27/09/2023 fins al 29/09/2023 Suport als ens locals per tal de conèixer l'estat de manteniment de la seva xarxa. Es realitzen... Suport als ens locals per tal de conèixer l'estat de manteniment de la seva xarxa. Es realitzen inspeccions amb càmera de la xarxa de clavegueram per determinar la seva tipologia, les seves característiques principals i el seu estat, així com detectar possibles problemes que puguin afectar-la. També s'elabora o s'actualitzen els plànols de la xarxa.
Assistència tècnica en hostatge de dominis i pàgines web ALTAnet  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les... ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les corporacions locals .
Assistència tècnica en antivirus  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus. Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus.
Assistència tècnica en estudis i informes topogràfics (Enginyeria)  Des del 21/10/2015 Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització... Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics. 2. Estudi topogràfic de delimitació. 3. Atermenament i afitament de finques. 4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
Assistència en tutoria pressupostària i comptable  Des del 23/12/2022 fins al 18/02/2023 Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de... Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de l'inventari de béns, l'elaboració del pressupost, l'execució, la modificació, el tancament, l'obertura, la liquidació i el compte general.
Assistència en la gestió informatitzada del padró municipal d’habitants  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d'habitants. Gestió del padró... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d'habitants. Gestió del padró municipal d'habitants via web.
Assistència tècnica en cessió d'ús de cartografia  Des del 04/11/2015 1. Cessió d'ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de... 1. Cessió d'ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre (MUC - Mapa Urbà de Catalunya). Aquesta cartografia inclou informació d'orografia-relleu, hi­drografia-obres hidràuliques, vegetació, comunicacions, construccions-poblament, energia-tele­comunicacions i toponímia-anotacions. 2. Elaboració de mapes cartogràfics a diferents escales i ortofotomapes (històrics i actuals). Elaboració de mapes temàtics.
Assistència tècnica en gestió energètica municipal (Enginyeria)  Des del 07/10/2022 Procediment administratiu per la prestació als ens locals d'assistència en gestió energètica... Procediment administratiu per la prestació als ens locals d'assistència en gestió energètica municipal, amb l'objectiu de reduir el consum energètic i costos econòmics dels municipis, recuperar costos, i alleugerir-los de la càrrega de feina que comporta la gestió energètica. La prestació de l'assistència consistirà en: · Anàlisi dels contractes elèctrics existents als municipis. · Proposta de mesures correctores / millores en la contractació. · Reunió de presa de decisions amb el municipi. · Aplicació de les mesures correctores i millores acordades. · Seguiment i interpretació de les successives factures elèctriques. Beneficiaris: Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades (EMD) de població inferior a 2.000 habitants. Servei subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals
Assistència en orientacions per l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme  Des del 07/12/2015 Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l'activitat... Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l'activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l'avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local.
Assistència en estudis i tramitació d’expedients d’endeutament  Des del 04/11/2015 Endeutament: Tramitació d'expedients en matèria d'operacions d'endeutament . Càlcul de les ràtios... Endeutament: Tramitació d'expedients en matèria d'operacions d'endeutament . Càlcul de les ràtios legals, conformar els expedients administratius de concertació de noves operacions d'endeutament, a curt (CT) i a llarg (CL) termini, així com la elaboració dels models de comunicació / autorització de Tutela Financera. Confecció models anuals de comunicació de l'estat del deute (ED). Formularis i modelatge.
Assistència en l’elaboració o modificació de l’organigrama de l’ens local o de la Relació de llocs de treball (RLT  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Assistència en l’elaboració o modificació de l’organigrama de l’ens local o de... Recursos Humans: Assistència en l’elaboració o modificació de l’organigrama de l’ens local o de la Relació de llocs de treball (RLT).
Assistència en l'elaboració o modificació d'instruments de planificació de personal  Des del 10/08/2023 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en l’elaboració de la proposta dels... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en l’elaboració de la proposta dels instruments de planificació de personal o de la seva modificació. L'assistència consisteix en el suport de la Diputació de Tarragona en: -Plantilla de personal. -Oferta pública d’ocupació
Assistència tècnica en avaluació ambiental, medi natural i urbanisme  Des del 04/11/2015 Assistència per a la tramitació d'avaluacions ambientals de plans i programes, d'avaluació... Assistència per a la tramitació d'avaluacions ambientals de plans i programes, d'avaluació ambiental de projectes; elaboració d'estudis paisatgístics i assistències de medi natural, urbanisme i paisatge. Inclou les assistències següents: 1. Avaluació ambiental de plans i programes 2. Avaluació d'impacte ambiental de projectes 3. Gestió del medi natural, paisatge i urbanisme
Assistència a tribunals de selecció de recursos humans  Des del 30/03/2023 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència a tribunals de selecció de recursos... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència a tribunals de selecció de recursos humans.
Assistència en Sistemes d'Informació Territorial Municipal (SITMUN)  Des del 06/04/2022 Assistència en SITMUN: Sistemes d'Informació Territorial Municipal (cartografia). Assistència en SITMUN: Sistemes d'Informació Territorial Municipal (cartografia).
Assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana .
Assistència en el seguiment del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans de sanejament existents.
Assistència en gestió expropiatòria  Des del 04/11/2015 Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en... Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en general. En concret, sobre l'annex d'expropiacions dels projectes d'obres, actes de preu just i de pagament i ocupació, fulls d'apreuament, meritació d'interessos de demora i resolució d'impugnacions.
Assistència tècnica en creació i manteniment de webs municipals  Des del 04/11/2015 Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal... Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal amb el Gestor de Continguts i la infrastructura d'ALTAnet.
Assistència i assessorament en participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de participació ciutadana
Assistència en formació especialitzada en gestió cultural  Des del 04/11/2015 Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per... Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per tal d'afavorir la transferència d'experiències per tots els agents culturals del nostre territori.
Assistència tècnica en la direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres (Enginyeria)  Des del 21/10/2015 Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut. 2. Direcció d'obres.
Assistència en l'assessorament jurídic en general en matèria de recursos humans  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels... Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels ens locals
Assistència tècnica en subvencions i contractació  Des del 07/12/2015 Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. ... Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. Inclou: - Assistència tècnica en recerca de finançament i sol·licituds de subvencions - Assessorament i assistència a les meses de contractació
Assistència i assessorament jurídic als ens locals  Des del 04/11/2015 Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en... Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en matèria de funcionament, règim jurídic, procediment administratiu, exercici d'accions administratives o qualsevol assistència de competència de l'ens local, convocatòria, sessions, òrgans dels ens locals, etc.
Assistència tècnica en informes tècnics (Enginyeria)  Des del 21/10/2015 1. Informe d'instal·lacions i equipaments públics : Sobre l'estat, la conservació i el... 1. Informe d'instal·lacions i equipaments públics : Sobre l'estat, la conservació i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments públics de titularitat municipal. Assessorament tècnic en general, solució de qüestions que puguin ser problemàtiques en el normal funcionament de les instal·lacions i equipaments públics de qualsevol naturalesa. 2. Informe de devolució de la garantia d'obres dirigides per Diputació: Devolució de garantia d'obres dirigides per tècnics de la Diputació. Inspeccionar l'obra i elaborar l'informe corresponent sobre l'estat i el manteniment de les obres realitzades.
Assistència tècnica en gestió forestal, prevenció d’incendis i biomassa  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció... Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa. Definició en dos grups d'assistències: 1. Biomassa, gestió forestal sostenible (GFS), i prevenció incendis forestals: promoció biomassa i assistència tècnica en gestió forestal. 2. Prevenció d'incendis forestals i gestió riscos en protecció civil: 2.1. Assistència tècnica redacció plànols de delimitació dels incendis forestals 2.2. Assistència tècnica redacció Plans de Prevenció d'Incendis (PPI)
Assistència en assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència  Des del 29/07/2021 Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència. Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència.
Assistència en assessorament especialitzat en cultura i gestió cultural  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d'assessorament... Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d'assessorament en projectes d'àmbit cultural es fonamenta en el diagnòstic i la prospecció de projectes culturals per als municipis. Disseny de plans, programes i projectes d'intervenció. Control d'execució i avaluació durant el procés i fins a la seva finalització. Assessorament en gestió: direcció, coordinació, directrius de dinamització, comandament de personal, gestió del conflicte.
Assistència en redacció de proves de selecció de recursos humans  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut,... Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut, jurídic, econòmic i tècnic, sempre i quan la part de les bases que fa referència a la prova sigui conforme a la normativa vigent i el SAM disposi de personal especialitzat per realitzar-la.
Assistència en el pla d’ajust econòmic  Des del 04/11/2015 Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides... Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides que pugui establir l'Estat a favor de les EELL i que té com objectiu garantir la sostenibilitat financera.
Assistència tècnica en informes tècnics i treballs qualificats (Arquitectura)  Des del 09/06/2015 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència consistent en la prestació de suport... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència consistent en la prestació de suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Informes tècnics sobre edificacions. 2. Informes instal·lacions i compliment normativa activitats. 3. Informes de devolució de garantia. 4. Valoracions de bens immobles. 5. Assistència a meses de contractació. 6. Certificacions energètiques.
Assistència tècnica en assessorament en cartografia digital  Des del 04/11/2015 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de... 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de parcel·les (estat actual i històrics). 2. Emissió d'informes en l'àmbit de la informació geogràfica: oficialitat de la cartografia, dates de les fonts cartogràfiques i ortoimatges i límits de terme. 3. Publicació de dades municipals georeferenciades (WMS) 4. Sistema d'Informació Territorial Municipal (SITMUN): configuració de visors de mapes i representació de dades municipals 5. Conversió de fitxers a diferents formats i transformació de coordenades
Assistència en l'elaboració del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d'ingressos i despeses a tres anys per a corregir... Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d'ingressos i despeses a tres anys per a corregir l'estalvi net negatiu, d'acord amb la normativa vigent. Es confeccionen amb motiu de la tramitació d'operacions financeres i en relació amb la presentació dels models CL's a la Direcció General de Política Financera.
Assistència tècnica en actualització de la base de carrers  Des del 04/11/2015 Actualitzar la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques... Actualitzar la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques del Camp Tarragona i Terres de l'Ebre.
Assistència tècnica en accés a la xarxa ALTAnetBA  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens... ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens local. La Diputació de Tarragona farà un estudi de cobertura previ per valorar quina tecnologia d'accés s'adequa més per cada ens local.
Assistència tècnica en dictàmens i valoracions en sòl rural  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l'àmbit agrari o mediambiental,... Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l'àmbit agrari o mediambiental, valoracions del sòl rural de titularitat pública i valoracions en l'àmbit agrari, rural o mediambiental. Definició en dos grups d'assistències: 1. Dictàmens pericials agraris per als ens locals 2. Valoracions de sòl rural de titularitat pública
Assistència tècnica en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC)  Des del 13/05/2021 Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d'alta al SINAC i realitzar el... Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d'alta al SINAC i realitzar el bolcatge inicial de dades: - Recollir les dades necessàries per poder donar d'alta l'ens local al SINAC. - Donar d'alta els ens locals al SINAC.
Assistència en subvencions i convenis de cooperació  Des del 29/02/2020 L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva... L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva activitat, contribuir a una millor gestió en matèria de subvencions i minorar la problemàtica en què es troben. La prestació del servei consistirà en l'acompanyament a l'ens local per aprofundir en matèria de cooperació, amb l'assignació d'una persona de referència de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, que exercirà de gestor durant un termini màxim aproximat d'entre quatre i sis mesos, i mitjançant diferents tipus d'actuacions (reunions presencials, seguiments mensuals, etc.)
Assistència en l'estudi de costos i tarifes  Des del 04/11/2015 Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics,... Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics, d'acord amb el TRLRHL.
Assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems  Des del 16/12/2021 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per resoldre les emergències i danys... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems.
Assistència en l'anàlisi de la informació econòmic financera  Des del 04/11/2015 Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius... Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius dels principals estats del Compte General, analitzant les 4 vessants establertes: anàlisi patrimonial (balanç de situació); anàlisi financer (romanent de tresoreria, estat de tresoreria i ràtios legals d'endeutament); anàlisi econòmic (compte de resultats) i anàlisi pressupostari: (resultat pressupostari i estat d'ingressos i despeses per capítols). Aquest estudi s'acompanya d'una previsió pressupostària per analitzar la capacitat màxima d'endeutament de l'ens local i possibilitats d'inversió.
Assistència tècnica en treballs qualificats (Enginyeria)  Des del 21/10/2015 Treballs qualificats en l'àmbit de l'enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs... Treballs qualificats en l'àmbit de l'enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs següents: 1. Estudis d'inundabilitat 2. Mapes de zonificació lumínica 3. Legalització d'instal·lacions d'equipaments municipals 4. Auditories de consum energètic per instal·lacions municipals o de gestió municipal 5. DUPROCIM 5.a) Elaboració de DUPROCIM 5.b) Modificació de dades DUPROCIM 6. Plans directors de serveis 7. Assistència a les meses de contractació 8. Estudis de mobilitat urbana sostenible 9. Informe tècnic de valoració d'instal·lacions solar fotovoltaiques en equipaments municipals. 10.Altres
Assistència tècnica en el Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia  Des del 04/11/2015 Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix... Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix a tres tipus d'assistències: - Adhesió als PAESC - Redacció dels PAESC - Seguiment i revisió dels PAES i PAESC
Assistència tècnica en vectors ambientals (aigua, residus, energia i aire)  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica per a la localització de fuites d'aigua en la xarxa d'abastament municipal... Assistència tècnica per a la localització de fuites d'aigua en la xarxa d'abastament municipal (baixa i alta). Digitalització de la xarxa i assessorament per millorar el seu rendiment. Assistència tècnica en gestió de residus i economia circular i en matèria de contaminació atmosfèrica, odorífera, acústica i lumínica. Inclou: 1.Control de fuites en les xarxes d'abastament d'aigua potable 2.Gestió de residus i economia circular 3.Informes, estudis i assessorament relacionat amb els vectors ambientals de contaminació odorífera, acústica, lumínica i atmosfèrica
Assistència per a l’adequació de l’ajuntament a la normativa de protecció de dades  Des del 29/07/2021 Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades. Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades.
Assistència tècnica i jurídica en matèria de sanitat ambiental  Des del 02/03/2020 Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d'interès per... Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d'interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals.