Assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems


Assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d’assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems Requeriments A partir de 16/12/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens extrems Alcalde/essa / President/a 
Formulari web

El tràmit "Sol·licitud d’assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems" és el tràmit per part de l’ens local de sol·licitud d’assistència, que gestiona el Servei d’Assistència al Territori, d’acord amb les condicions de prestació de l’assistència establertes pel Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona, núm. 2021-0004562, de 22 d’octubre de 2021.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, amb una població inferior a 5.000 habitants, .

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud d’assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems" és gratuït.

Tanmateix, la prestació de l’assistència tècnica per treballs d'arranjament de vials municipals afectats per fenòmens meteorològics extrems, origina en l'ajuntament sol·licitant l'obligació de pagar el preu públic previst en les normes reguladores dels preus públics de la Diputació de Tarragona: "Preu públic per l'assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems”.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud d’assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, en el moment que es produeixin els fenòmens meteorològics que suposin una situació meteorològica de risc superior a nivell 4 classificada com a perill molt alt pel Servei Meteorològic de Catalunya i que suposi l’activació en fase d’alerta del pla d’emergències corresponent.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAT de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

 

Termini per resoldre

El termini ordinari per a resoldre la sol·licitud d’assistència és de 3 mesos des de la data de presentació en el registre electrònic de la Diputació.

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució de la sol·licitud d’assistència té efectes desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2021-0004562, de 22 d’octubre de 2021.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

  • Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

 

Contacte

Unitat prestadora del servei: Conservació de Carreteres (Àrea del Servei d'Assistència al Territori - SAT)
Persona responsable: Oscar Fresquet
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 608
Correu electrònic: ofresquet@dipta.cat