El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Registre
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Registre de documentació adreçada a la Diputació  Des del 27/04/2020 Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic... Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic general, en el qual assentar tots els documents que es presentin o rebin, així com també s'hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a particulars o altres administracions públiques i organismes (article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). La normativa sobre règim local concreta aquesta obligació per a les entitats que integren l'administració local: Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF). D'acord amb l'article 3.2 lletra l) del Reial Decret 128/2018. de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la funció de secretaria, dins de l'àmbit de la fe pública, "la superior direcció dels arxius i registres de l'ens local".