Registre de documentació adreçada a la Diputació


Registre de documentació adreçada a la Diputació

Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic general, en el qual assentar tots els documents que es presentin o rebin, així com també s'hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a particulars o altres administracions públiques i organismes (article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). La normativa sobre règim local concreta aquesta obligació per a les entitats que integren l'administració local: Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF). D'acord amb l'article 3.2 lletra l) del Reial Decret 128/2018. de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la funció de secretaria, dins de l'àmbit de la fe pública, "la superior direcció dels arxius i registres de l'ens local".Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud genèrica Requeriments A partir de 27/04/2020
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Instància genèrica

El tràmit "Sol·licitud genèrica” és el tràmit que permet presentar una instància genèrica o l’aportació de documentació a la Diputació de Tarragona, per a tots aquells supòsits en què no existeixi un tràmit específic per a la gestió que els interessats vulguin realitzar.

Cal doncs comprovar prèviament que no existeix un tràmit específic per a la gestió en concret. Cas d’existir, de conformitat amb l’art. 66.6 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests són d’ús obligatori per part dels interessats.

Qui pot utilitzar el tràmit

Qualsevol persona jurídica o física amb capacitat d’obrar.

Quin cost té

El tràmit “Sol·licitud genèrica” és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de “Sol·licitud genèrica” s’ha de realitzar:

  • de manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

(la tramitació electrònica és obligatòria per relacionar-se amb l'Administració per a les persones jurídiques, entitats i   la resta de subjectes previstos a l'article 14 de la Llei 39/2015)

  • de manera presencial a les Oficines d’Assistència en Matèria de Registre de la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a14 h.

Òrgan que resol

 

 

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel què s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Contacte

Unitat de Secretaria General

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 - Tarragona.

Telèfon 977 296 603