Catàleg de Tràmits
Tràmit Termini de presentació Com Destinatari Descripció Descripció completa
Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada de la comptabilitat municipal. Gestió de la comptabilitat municipal via web .
Assistència en projectes d’obres d'instal·lacions i serveis  Des del 21/10/2015 Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes... Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d’instal·lacions i serveis municipals 2. Projectes d’instal·lacions i serveis municipals 3. Actualització de preus de projectes redactats per Diputació 4. Divisió en fases de projectes redactats per Diputació 5. Refós de projectes o avantprojectes 6. Desglossats de projectes redactats per Diputació 7. Modificació de projectes redactats per Diputació 8. Altres Aquests documents tenen per objecte la renovació, arranjament o remodelació d’instal·lacions de titularitat municipal, entre d’altres: pavimentació i serveis de carrers; instal·lacions d’aigua potable; instal·lacions de clavegueram residual i pluvial; enllumenat públic; xarxes de telecomunicacions; infraestructures d’espais públics; accessos i vials públics; obra pública civil, en general.
Subvencions activitats esportives singulars 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2022  Des del 26/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2022.
Assistència lletrada.  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència lletrada als ens locals en els... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència lletrada als ens locals en els recursos contenciosos administratius en què siguin part, en qualsevol de les matèries de la seva competència (excepte en matèria tributària). L’assistència també es presta en matèries de l’ordre civil i social.
Subvencions publicacions periòdiques locals i comarcals 2022  Des del 16/08/2022 fins al 15/09/2022 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal publicades durant l’any 2021.
Assistència en selecció de personal (bases)  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Bases de selecció. Confecció de bases de selecció de personal laboral o... Recursos Humans: Bases de selecció. Confecció de bases de selecció de personal laboral o funcionari, sempre i quan sigui conforme a la normativa vigent i es disposi de personal especialitzat per realitzar les bases.
Assistència en l'exercici de la funció interventora  Des del 19/01/2019 Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció... Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou: - assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari. - assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”. Modalitats de prestació del servei: 1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO. 2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.
Subvencions PAM 2023 Programa despeses corrents  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa de despeses corrents de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Assessorament pressupostari i comptable  Des del 26/10/2021 Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i... Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
Subvencions activitats culturals o d’interès ciutadà per a entitats i persones 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Assistència en el seguiment del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla econòmic financer (PEF): model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans econòmics financers (PEF) existents.
Assistència en el pla de tresoreria  Des del 04/11/2015 Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la... Pla de tresoreria: optimització de la gestió de tresoreria. Assessorament i direcció en la confecció dels Plans de Tresoreria Municipals.
Assistència en protecció de la legalitat urbanística  Des del 04/11/2015 Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients :... Protecció de la legalitat urbanística. Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Ordres de suspensió d’obres de llicències. Restauració de la legalitat urbanística
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus B. Any 2022.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus D, capítol 6 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus D, capítol 6. Any 2022.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 6 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 6. Any 2022.
Assessorament jurídic en gestió tributària  Des del 04/11/2015 Assistència jurídica en matèria tributària. Informes, assessorament i assistència jurídic sobre... Assistència jurídica en matèria tributària. Informes, assessorament i assistència jurídic sobre qüestions directament relacionades en matèria tributària i fiscal.
Assessorament especialitzat en disciplines artístiques  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en... Assessorament especialitzat en matèries artístiques. Mitjançant els serveis especialitzats en matèries artístiques del Museu d'Art Modern i les diferents Escoles d'Art de la Diputació, els tècnics assessoren els municipis de diferents disciplines artístiques: espais expositius, restauració i valoració d'obres d'art,...
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus C. Any 2022.
Assistència en legalització d’activitats  Des del 19/09/2016 . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d’expedients... . Suport en la tramitació d'activitats: - Creació i/o actualització del registre d’expedients d’activitats municipals. - Creació i/o actualització del registre sanitari municipal de les activitats minoristes d'alimentació. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i seguiment i supervisió del procediment administratiu. - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. (Finestreta Única Electrònica-FUE, Declaració responsable, comunicació prèvia, procediment d’esmena, redacció pla control i inspecció) - Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats agroindustrials i ramaderes, activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, i activitats d’ús turístic. - Assistència tècnica en matèria de contaminació acústica: sense mesuraments acústics. - Assistència tècnica associada als Plans d’Autoprotecció d’activitats municipals (assessorament i informe).
Assistència en projectes d’obres d’edificació  Des del 09/06/2015 Redacció de projectes d’edificació de titularitat de l’ens local o que hagin estat cedits a... Redacció de projectes d’edificació de titularitat de l’ens local o que hagin estat cedits a aquest per un termini mínim de 40 anys, excepte en aquells casos on la finalitat de l'assistència sigui l'obtenció d'informació prèvia a una compra o expropiació. En aquest últim cas no podrà redactar-se un projecte executiu. Consisteix en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Avantprojectes d'edificació. 2. Projectes bàsics d'edificació. 3. Projectes executius d'edificació. 4. Projectes d’instal·lacions d'edificis. 5. Projectes d'ordenació d'espais públics. 6. Projectes de prevenció d'incendis. 7. Modificació de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 8. Divisió en fases de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 9. Actualització de preus de projectes redactats per la Diputació de Tarragona. 10. Redacció de projectes de legalització d'instal·lacions.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a ens públics  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, any 2022.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia B. Any 2022.
Assistència en reparació i sega de camins municipals  Des del 13/12/2021 Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús... Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats. El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, atès que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a entitats 2022  Des del 15/09/2022 fins al 15/11/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a entitats per a activitats i actuacions estratègiques, any 2022.
Assistència en la confecció del pla econòmic financer  Des del 04/11/2015 Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió... Pla econòmic financer (PEF): confecció (compliment objectiu estabilitat pressupostària). Previsió d’ingressos i despeses a 1 any per adequar el pressupost a l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb motiu de l’aprovació, execució i liquidació del pressupost.
Assistència en protecció de la legalitat mediambiental  Des del 04/11/2015 Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Disciplina urbanística. Infraccions... Informes i/o assessorament en la gestió d’expedients : Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i mediambientals i sancions
Assistència en expedients disciplinaris  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d’ expedients disciplinaris a funcionaris o... Recursos Humans: Expedients de disciplina. Instrucció d’ expedients disciplinaris a funcionaris o personal laboral de l'Ajuntament per faltes greus o molt greus.
Protecció de dades: Assistència de delegat de protecció de dades (DPD)  Des del 19/07/2021 Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades Exercir les funcions atribuïdes per la normativa al delegat de protecció de dades
Assessorament en serveis jurídics  Des del 04/11/2015 Gestió de serveis:Informes, assessorament i assistència jurídica en matèria de gestió directa o... Gestió de serveis:Informes, assessorament i assistència jurídica en matèria de gestió directa o indirecta de serveis municipals.
Subvencions allotjament empresarial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022.
Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO  Des del 01/11/2017 Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal... Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO. Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .
Designació de membres de Jurats de Premis  Des del 04/11/2015 Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments... Designació de membres de Jurats de Premis. L'Àrea de Cultura posa a disposició dels ajuntaments esl seus tècnics, especialistes en matèries especifiques, per a formar part de jurats i tribunals.
Subvencions transició energètica i acció climàtica 2022  Des del 30/03/2022 fins al 16/05/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2022.
Gestió del programa antivirus  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus. Aplicacions municipals: Antivirus. Instal·lació de llicències antivirus.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus A. Any 2022.
Assistència en treballs topogràfics  Des del 21/10/2015 Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització... Comprèn tota la tipologia de treballs topogràfics, ja sigui per estudis o per a la realització d'informes tècnics de finques de titularitat municipal o susceptibles de ser expropiades per a ús públic, següents: 1. Aixecaments, replanteigs, anivellacions i controls topogràfics. 2. Estudi topogràfic de delimitació. 3. Atermenament i afitament de finques. 4. Implantació xarxa geodèsica municipal. 5. Inventari cartogràfic municipal.
Assessorament en l'edificació i ús del sòl i subsòl  Des del 04/11/2015 Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en... Intervenció administrativa en l’edificació i ús del sòl i subsòl. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació de: Llicències i parcel·lacions urbanístiques Ordres d’execució i supòsits de ruïna
Cessió d'ús de cartografia  Des del 04/11/2015 1. Cessió d’ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de... 1. Cessió d’ús de cartografia topogràfica 1:1.000 dels nuclis urbans de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (MUC – Mapa Urbà de Catalunya). Aquesta cartografia inclou informació d’orografia-relleu, hi­drografia-obres hidràuliques, vegetació, comunicacions, construccions-poblament, energia-tele­comunicacions i toponímia-anotacions. 2. Elaboració de mapes cartogràfics a diferents escales i ortofotomapes (històrics i actuals). Elaboració de mapes temàtics.
Assistència en la relació de llocs de treball  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Elaborar o modificar la relació de llocs de treball. Elaborar la relació de... Recursos Humans: Elaborar o modificar la relació de llocs de treball. Elaborar la relació de llocs de treball o modificar la relació de llocs de treball elaborada per la Diputació de Tarragona. També inclou, si l'ajuntament està interessat, el suport i assessorament en la posterior negociació col·lectiva de la Relació de llocs de treball.
Assistència en avaluació ambiental, medi natural i urbanisme  Des del 04/11/2015 Assistència per a la tramitació d’avaluacions ambientals de plans i programes, d’avaluació... Assistència per a la tramitació d’avaluacions ambientals de plans i programes, d’avaluació ambiental de projectes; elaboració d’estudis paisatgístics i assistències de medi natural, urbanisme i paisatge. Inclou les assistències següents: 1. Avaluació ambiental de plans i programes 2. Avaluació d’impacte ambiental de projectes 3. Gestió del medi natural, paisatge i urbanisme
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions del tipus A. Any 2022.
Assistència en SITMUN: Sistemes d'Informació Territorial Municipal  Des del 06/04/2022 Assistència en SITMUN: Sistemes d'Informació Territorial Municipal (cartografia). Assistència en SITMUN: Sistemes d'Informació Territorial Municipal (cartografia).
Assistència en el seguiment del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la... Pla de sanejament financer: Model de seguiment. Confecció dels formularis habilitats per a la realització del seguiment dels plans de sanejament existents.
Creació i manteniment de webs municipals  Des del 04/11/2015 Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal... Planes Web: Creació i manteniment de la web municipal. Creació i manteniment de la web municipal amb el Gestor de Continguts i la infrastructura d’ALTAnet.
Assessorament puntual en matèria de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en assessorament puntual en matèria de participació ciutadana
Formació especialitzada en gestió cultural  Des del 04/11/2015 Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per... Formació especialitzada en gestió cultural. Oferir una formació contínua en matèria cultural, per tal d'afavorir la transferència d'experiències per tots els agents culturals del nostre territori.
Assistència en informes de personal  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels... Recursos Humans: Informes en matèria de personal. Informes en matèria de personal al servei dels ens locals
Assessorament en subvencions i contractació ambiental  Des del 07/12/2015 Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. ... Suport per a la recerca de finançament i procediments de contractació en temàtiques ambientals. Inclou: - Assistència tècnica en recerca de finançament i sol·licituds de subvencions - Assessorament i assistència a les meses de contractació
Subvencions activitats socials 2022  Des del 15/06/2022 fins al 14/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Assessorament i informes tècnics  Des del 21/10/2015 1. Informe d’instal·lacions i equipaments públics : Sobre l’estat, la conservació i el... 1. Informe d’instal·lacions i equipaments públics : Sobre l’estat, la conservació i el manteniment de les instal·lacions i els equipaments públics de titularitat municipal. Assessorament tècnic en general, solució de qüestions que puguin ser problemàtiques en el normal funcionament de les instal·lacions i equipaments públics de qualsevol naturalesa. 2. Informe de devolució de la garantia d’obres dirigides per Diputació: Devolució de garantia d’obres dirigides per tècnics de la Diputació. Inspeccionar l’obra i elaborar l’informe corresponent sobre l’estat i el manteniment de les obres realitzades.
Assistència en gestió forestal, prevenció d’incendis i biomassa  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció... Assistència tècnica en estudis i actuacions respecte la gestió forestal sostenible, la prevenció dels incendis forestals i la promoció de la biomassa. Definició en dos grups d’assistències: 1. Biomassa, gestió forestal sostenible (GFS), i prevenció incendis forestals: promoció biomassa i assistència tècnica en gestió forestal. 2. Prevenció d'incendis forestals i gestió riscos en protecció civil: 2.1. Assistència tècnica redacció plànols de delimitació dels incendis forestals 2.2. Assistència tècnica redacció Plans de Prevenció d'Incendis (PPI)
Subvencions cofinançament PECT per a persones jurídiques 2022  Des del 17/08/2022 fins al 16/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost. Persones jurídiques, anualitat 2022.
Assessorament en gestió urbanística  Des del 04/11/2015 Urbanisme: Gestió. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació d’instruments de... Urbanisme: Gestió. Informes i/o assessorament en la tramitació i aprovació d’instruments de gestió urbanística (execució del planejament, reparcel·lació, urbanització, etc.)
Assessorament en cultura i gestió cultural  Des del 04/11/2015 Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d’assessorament... Assessorament especialitzat en matèries de cultura i gestió cultural. El servei d’assessorament en projectes d’àmbit cultural es fonamenta en el diagnòstic i la prospecció de projectes culturals per als municipis. Disseny de plans, programes i projectes d’intervenció. Control d’execució i avaluació durant el procés i fins a la seva finalització. Assessorament en gestió: direcció, coordinació, directrius de dinamització, comandament de personal, gestió del conflicte.
Subvencions per al foment de l'ocupació 2022  Des del 16/07/2022 fins al 16/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al foment de l'ocupació, any 2022.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus C. Any 2022.
Subvencions promoció turística 2022  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2022.
Assistència en el pla d'ajust econòmic  Des del 04/11/2015 Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides... Assessorament sobre Plans d'Ajust vinculats amb mesures extraordinàries de finançament o liquides que pugui establir l'Estat a favor de les EELL i que té com objectiu garantir la sostenibilitat financera.
Informes tècnics i treballs qualificats (ARQ)  Des del 09/06/2015 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència consistent en la prestació de suport... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència consistent en la prestació de suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la redacció de qualsevol dels documents següents: 1. Informes tècnics sobre edificacions. 2. Informes instal·lacions i compliment normativa activitats. 3. Informes de devolució de garantia. 4. Valoracions de bens immobles. 5. Assistència a meses de contractació. 6. Certificacions energètiques.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 2 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 2. Any 2022.
Assessorament en cartografia digital  Des del 04/11/2015 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de... 1. Obtenció de certificats cadastrals i elaboració de mapes cadastrals. Informació de límits de parcel·les (estat actual i històrics). 2. Emissió d’informes en l’àmbit de la informació geogràfica: oficialitat de la cartografia, dates de les fonts cartogràfiques i ortoimatges i límits de terme. 3. Publicació de dades municipals georeferenciades (WMS) 4. Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN): configuració de visors de mapes i representació de dades municipals 5. Conversió de fitxers a diferents formats i transformació de coordenades
Subvencions animals domèstics 2022  Des del 26/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2022.
Assistència en la confecció del pla de sanejament financer  Des del 04/11/2015 Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d’ingressos i despeses a tres anys per a corregir... Pla de Sanejament financer: Confecció. Previsió d’ingressos i despeses a tres anys per a corregir l’estalvi net negatiu, d’acord amb la normativa vigent. Es confeccionen amb motiu de la tramitació d’operacions financeres i en relació amb la presentació dels models CL’s a la Direcció General de Política Financera.
Actualització de la base de carrers  Des del 04/11/2015 Actualitzar la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques... Actualitzar la Base de dades municipal d’adreces de Catalunya, dels municipis de les comarques del Camp Tarragona i Terres de l’Ebre.
ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnet BA  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens... ALTAnet: Accés a la xarxa ALTAnetBA. Es proporcionarà un únic accés ALTAnet BA per cada ens local. La Diputació de Tarragona farà un estudi de cobertura previ per valorar quina tecnologia d'accés s'adequa més per cada ens local.
Subvencions centres d’ensenyament especial 2022  Des del 28/06/2022 fins al 27/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022).
Assistència en plans d’autoprotecció  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica associada als Plans d'autoprotecció d'activitats municipals:Elaborar,... Assistència tècnica associada als Plans d'autoprotecció d'activitats municipals:Elaborar, actualitzar i revisar els Plans d’Autoprotecció (PAU) dels establiments, activitats, centres o instal·lacions d’interès per a la protecció civil local que siguin de titularitat municipal i es trobin indicats a la normativa vigent. Redacció de l’informe d’al·legacions d’activitats/instal·lacions que es troben en l’àmbit del catàleg de protecció civil de Catalunya.
Assistència emergències i danys en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems  Des del 16/12/2021 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per resoldre les emergències i danys... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per resoldre les emergències i danys produïts en vials municipals per fenòmens meteorològics extrems.
Anàlisi de la informació econòmic financera  Des del 04/11/2015 Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius... Anàlisi de la informació econòmic financera. Anàlisi comparatiu entre dos exercicis consecutius dels principals estats del Compte General, analitzant les 4 vessants establertes: anàlisi patrimonial (balanç de situació); anàlisi financer (romanent de tresoreria, estat de tresoreria i ràtios legals d’endeutament); anàlisi econòmic (compte de resultats) i anàlisi pressupostari: (resultat pressupostari i estat d’ingressos i despeses per capítols). Aquest estudi s’acompanya d’una previsió pressupostària per analitzar la capacitat màxima d’endeutament de l’ens local i possibilitats d’inversió.
Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia  Des del 04/11/2015 Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix... Suport per a l'impuls i la implantació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el clima. Es refereix a tres tipus d'assistències: - Adhesió als PAESC - Redacció dels PAESC - Seguiment i revisió dels PAES i PAESC
Planejament urbanístic  Des del 04/11/2015 Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de... Urbanisme: Planejament. Informes i/o assessorament jurídic en expedients sobre instruments de planejament general i derivat
Assistència en direcció d'obres d’edificació i coordinació de seguretat i salut  Des del 09/06/2015 Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut 2. Direcció d'obres
Assistència en tribunals de selecció  Des del 10/10/2019 Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la... Recursos Humans: Assistència a tribunals de selecció. Designació de personal del SAM o de la resta de la Diputació per formar part com a membre de Tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places del personal laboral o funcionari, sempre i quan es disposi de personal especialitzar per avaluar les proves.
Comunicació de dades fiscals i bancàries  Des del 04/08/2022 Procediment de comunicació de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona. Procediment de comunicació de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona.
Subvencions foment de l'emprenedoria 2022  Des del 06/07/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2022.
Assistència en Administració digital local (ACTIO)  Des del 02/08/2017 Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels... Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Assistència en comunicació i educació ambiental  Des del 04/11/2015 Realització d’actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en... Realització d’actuacions de comunicació, sensibilització i educació ambiental als municipis en matèria ambiental: canvi climàtic, estalvi energètic, residus, energia, aigua, promoció de la biomassa, gestió forestal sostenible, prevenció d'incendis, espècies exòtiques invasores, etc. Suport tècnic per a la redacció i/o realització de campanyes i actuacions específiques de comunicació i sensibilització ambiental. Realització d’activitats d’educació ambiental a l’Albereda de Santes Creus, Boscos d'Aiguamúrcia i Boscos i Castell d'Escornalbou i a d'altres espais d'interès de la demarcació.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2017  Des del 22/10/2015 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos duguin a terme actuacions dins de diferents programes.
Assistència en Secretaria i Intervenció (activitat puntual)  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d’abstenció en l’expedient. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l’activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça o per causes d’abstenció en l’expedient.
Assistència en responsabilitat patrimonial amb tramitació íntegra del procediment  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació als ens locals d'assistència en procediments de... Procediment administratiu per a la prestació als ens locals d'assistència en procediments de responsabilitat patrimonial, la qual consisteix en la tramitació íntegra del procediment.
Assistència en contractació pública  Des del 04/11/2015 Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte... Contractació pública. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre contracte d’obres, subministrament, gestió de serveis públics, serveis, concessió d’obra pública, contractes privats, especials, d’adquisició de béns immobles, béns mobles.
Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2022  Des del 15/09/2022 fins al 15/11/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2022.
Gestió d'usuaris dels serveis tecnològics  Des del 29/06/2015 Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la... Gestió d'usuaris als serveis: Alta, baixa, i modificació d'usuaris als diferents serveis de la Diputació de Tarragona. Correu electrònic ALTAnet - Seu Electònica - Tramits Online eSAM - Registre ERES - Perfil del contractant - Servei VPN AltanetBA
Assessorament en arxius municipals  Des del 04/11/2015 Arxiu: Assessorament sobre l’organització dels arxius municipals. Arxiu: Assessorament sobre l’organització dels arxius municipals.
Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2022-2023  Des del 22/07/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn... Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2022-2023.
Mapa de recursos culturals dels municipis  Des del 04/11/2015 Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d’informació sobre els recursos de... Mapa de recursos culturals dels municipis. És un portal d’informació sobre els recursos de diferents tipologies existents als municipis de les comarques del Camp Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Pretén ser també, un instrument per facilitar el coneixement i la difusió cultural i per a l'auto-construcció de rutes de turisme cultural.
Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2022  Des del 04/08/2022 fins al 19/10/2022 Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de... Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2022.
Subvencions PAM 2023 Programa sanejament finances – amortització de préstecs  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia C. Any 2022.
Subvencions cofinançament PECT per a ens locals 2022  Des del 17/08/2022 fins al 16/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de les convocatòries regulades per l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH, o la Resolució PRE/2266/2019, de 14 d’agost. Ens locals, anualitat 2022.
Subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia A 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions per a desenvolupar polítiques locals d'habitatge, línia A 2022.
Assistència en subministrament de l'aigua de consum humà  Des del 28/06/2021 Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per facilitar-los la gestió del risc per a la... Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per facilitar-los la gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum humà. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria. - Diagnosi de la gestió de l’abastament i de l’estat de les instal·lacions. - Elaboració i implantació de Plans d’Autocontrol i Gestió (PAG) de l’aigua de consum humà. - Formació en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable. - Actualització i revisió del Programa per als municipis que ja han participat i seguiment de la implantació.
Subvencions publicacions locals i comarcals per a ens locals 2022  Des del 04/08/2022 fins al 15/11/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de de subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2021-2022  Des del 28/06/2022 fins al 27/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022)
XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient  Des del 01/06/2022 fins al 30/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XVIII Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022.
Assistència en projectes, estudis i informes tècnics sobre medi ambient i urbanisme  Des del 04/11/2015 Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb... Pot consistir en alguna de les assistències següents: 1. Estudis puntuals en urbanitzacions amb dèficit urbanístics. 2. Assessorament i informes tècnics en aquelles actuacions relacionades amb el medi ambient i urbanisme. 3. Redacció de projectes i avantprojectes en l'àmbit agrònom i forestal.
Assistència en responsabilitat patrimonial amb prestació d'assessorament jurídic  Des del 27/05/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència als ens locals en procediments de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència als ens locals en procediments de responsabilitat patrimonial, consistent en la prestació d'assessorament jurídic.
Assistència en patrimoni  Des del 04/11/2015 Patrimoni. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre alienació, cessió i... Patrimoni. Informes i/o assessorament en la gestió dels expedients sobre alienació, cessió i adquisició de béns, inventari de béns, recuperació d’ofici i atermenament de béns municipals.
Assistència en Secretaria i Intervenció (places exemptes)  Des del 04/11/2015 Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció... Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència del secretari interventor del SAM per dur a terme l’activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Aquesta assistència es prestarà a aquells ajuntaments que acreditin que compten amb els serveis d’un auxiliar administratiu i que compten amb l’acord del ple de l’ajuntament acceptant el compromís de constituir, en el termini màxim de 18 mesos, una agrupació amb altres municipis en la qual s’estableix la plaça de secretari interventor, d'acord amb la legislació vigent.
Pla d'Acció Municipal - PAM 2018  Des del 02/07/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Hostatge de dominis i pàgines web (ALTAnet)  Des del 04/11/2015 ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les... ALTAnet: Hostatge de dominis i pàgines web. Altes baixes i modificacions de dominis de les corporacions locals .
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus D, capítol 2 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus D, capítol 2. Any 2022.
Subvencions productes agroalimentaris i artesans de qualitat 2022 per a entitats privades  Des del 28/06/2022 fins al 29/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a entitats privades, any 2022 .
Tutoria pressupostària i comptable  Des del 24/08/2022 fins al 15/09/2022 Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de... Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de l'inventari de béns, l’elaboració del pressupost, l’execució, la modificació, el tancament, l’obertura, la liquidació i el compte general.
Gestió informatitzada del padró municipal d'habitants  Des del 04/11/2015 Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d’habitants. Gestió del padró... Aplicacions municipals: Gestió informatitzada del padró municipal d’habitants. Gestió del padró municipal d’habitants via web.
Subvencions per a la conservació i millora d’espais naturals 2022  Des del 26/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la conservació i millora d’espais naturals, any 2022.
Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2022  Des del 26/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, any 2022.
Subvencions publicacions locals i comarcals per a persones jurídiques 2022  Des del 04/08/2022 fins al 15/11/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2022.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus B 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tipus B. Any 2022
Assessorament en estratègia i actuació en l’àmbit del Turisme  Des del 07/12/2015 Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat... Orientacions per a l'estratègia i l'actuació en l'àmbit del turisme. Estudi de l’activitat turística, amb especial incidència en els seus aspectes territorials i, en particular, la identificació dels condicionants per al seu desenvolupament i l’avaluació dels seus efectes de cara al desenvolupament local.
Assistència en estudis i tramitació d'expedients d'endeutament  Des del 04/11/2015 Endeutament: Tramitació d’expedients en matèria d’operacions d’endeutament . Càlcul de les ràtios... Endeutament: Tramitació d’expedients en matèria d’operacions d’endeutament . Càlcul de les ràtios legals, conformar els expedients administratius de concertació de noves operacions d’endeutament, a curt (CT) i a llarg (CL) termini, així com la elaboració dels models de comunicació / autorització de Tutela Financera. Confecció models anuals de comunicació de l’estat del deute (ED). Formularis i modelatge.
Assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana  Des del 14/07/2022 Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de... Procediment administratiu per a la prestació d'assistència per portar a terme un mecanisme de participació ciutadana .
Assistència en expropiacions  Des del 04/11/2015 Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en... Gestió expropiatòria. Informes i/o gestió en els expedients sobre procediment expropiatori en general. En concret, sobre l’annex d’expropiacions dels projectes d’obres, actes de preu just i de pagament i ocupació, fulls d’apreuament, meritació d’interessos de demora i resolució d’impugnacions.
Assistència en direcció d'obres d’instal·lacions i serveis i coordinació de seguretat i salut  Des del 21/10/2015 Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes... Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres definides en els projectes prèviament encarregats al SAM pels ens locals. Aquesta assistència pot consistir en un dels dos supòsits següents: 1. Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut. 2. Direcció d’obres.
Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2022  Des del 18/06/2022 fins al 18/07/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes d’interès cultural (any 2022)
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, tramitació d'emergència 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, per actuacions executades mitjançant contractacions d'emergència, any 2022.
Assessorament jurídic general  Des del 04/11/2015 Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en... Assistència i assessorament jurídic en general. -Informes, assessorament i assistència en matèria de funcionament, règim jurídic, procediment administratiu, exercici d’accions administratives o qualsevol assistència de competència de l’ens local, convocatòria, sessions, òrgans dels ens locals, etc.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus B, capítol 2 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus B, capítol 2. Any 2022
Assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència.  Des del 29/07/2021 Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència. Assistència per l'assessorament jurídic en general en matèria de protecció de dades i transparència.
Assistència en selecció de personal (proves)  Des del 04/11/2015 Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut,... Recursos Humans: Confecció de proves de selecció. Confecció de proves de selecció de contingut, jurídic, econòmic i tècnic, sempre i quan la part de les bases que fa referència a la prova sigui conforme a la normativa vigent i el SAM disposi de personal especialitzat per realitzar-la.
Programa Genius, ajuts d’estades professionals a l’estranger 2022  Des del 16/07/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions destinades al programa GENIUS, d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2022.
Subvencions PAM 2023 Programa inversions – adquisicions.  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa d'inversions per adquisicions de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus B, capítol 6 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus B, capítol 6. Any 2022.
Subvencions prevenció d’incendis forestals 2022  Des del 26/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, exercici 2022.
Premi Jordi Cartanyà 2022  Des del 19/07/2022 fins al 22/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2022.
Dret d'accés a la informació pública  Des del 18/05/2021 Procediment d'exercici del dret d’accés a la informació pública. Procediment d'exercici del dret d’accés a la informació pública.
Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2022  Des del 06/07/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2022.
Dictàmens i valoracions en sòl rural  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l’àmbit agrari o mediambiental,... Assistència tècnica en la redacció de dictàmens pericials de l’àmbit agrari o mediambiental, valoracions del sòl rural de titularitat pública i valoracions en l’àmbit agrari, rural o mediambiental. Definició en dos grups d’assistències: 1. Dictàmens pericials agraris per als ens locals 2. Valoracions de sòl rural de titularitat pública
Pla d'Acció Municipal - PAM 2019  Des del 05/11/2019 La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la... La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.
Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum   Des del 13/05/2021 Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d’alta al SINAC i realitzar el... Suport tècnic i/o jurídic als ens locals per tal de donar-los d’alta al SINAC i realitzar el bolcatge inicial de dades: - Recollir les dades necessàries per poder donar d’alta l’ens local al SINAC. - Donar d’alta els ens locals al SINAC.
Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2022  Des del 12/05/2022 fins al 10/06/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2022. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions per actuacions executades mitjançant contractacions d'emergència.
Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A 2022  Des del 04/08/2022 fins al 09/09/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus A, any 2022.
Assistència en subvencions i convenis  Des del 29/02/2020 L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva... L'objecte del servei és ajudar els ens locals en la planificació del finançament de la seva activitat, contribuir a una millor gestió en matèria de subvencions i minorar la problemàtica en què es troben. La prestació del servei consistirà en l’acompanyament a l’ens local per aprofundir en matèria de cooperació, amb l’assignació d’una persona de referència de la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, que exercirà de gestor durant un termini màxim aproximat d’entre quatre i sis mesos, i mitjançant diferents tipus d’actuacions (reunions presencials, seguiments mensuals, etc.)
Assistència en estudis de costos i tarifes  Des del 04/11/2015 Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics,... Estudi de costos i tarifes per a la regulació de l'ordenança fiscal de taxes o preus públics, d'acord amb el TRLRHL.
Assistència en treballs qualificats  Des del 21/10/2015 Treballs qualificats en l’àmbit de l’enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs... Treballs qualificats en l’àmbit de l’enginyeria municipal. Consisteix en qualsevol dels treballs següents: 1. Estudis d’inundabilitat 2. Mapes de zonificació lumínica 3. Legalització d’instal·lacions d’equipaments municipals 4. Auditories de consum energètic per instal·lacions municipals o de gestió municipal 5. DUPROCIM 5.a) Elaboració de DUPROCIM 5.b) Modificació de dades DUPROCIM 6. Plans directors de serveis 7. Assistència a les meses de contractació 8. Estudis de mobilitat urbana sostenible 9. Informe tècnic de valoració d'instal·lacions solar fotovoltaiques en equipaments municipals. 10.Altres
Subvencions PAM 2023 Programa inversions – obres.  Des del 03/10/2022 fins al 28/10/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa d'inversions per obres de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.
Premis Emprèn 10a edició  Des del 28/06/2022 fins al 01/08/2022 Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any... Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis Emprèn 10a edició, any 2022.
Registre de documentació adreçada a la Diputació  Des del 27/04/2020 Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic... Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic general, en el qual assentar tots els documents que es presentin o rebin, així com també s'hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a particulars o altres administracions públiques i organismes (article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). La normativa sobre règim local concreta aquesta obligació per a les entitats que integren l'administració local: Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF). D'acord amb l'article 3.2 lletra l) del Reial Decret 128/2018. de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la funció de secretaria, dins de l'àmbit de la fe pública, "la superior direcció dels arxius i registres de l'ens local".
Assessorament en gestió reglamentària  Des del 04/11/2015 Gestió reglamentària. Elaborar formularis, models d’ordenances i reglaments de caràcter no fiscal. Gestió reglamentària. Elaborar formularis, models d’ordenances i reglaments de caràcter no fiscal.
Assistència en vectors ambientals (aigua, residus, energia i aire)  Des del 04/11/2015 Assistència tècnica per a la localització de fuites d’aigua en la xarxa d’abastament municipal... Assistència tècnica per a la localització de fuites d’aigua en la xarxa d’abastament municipal (baixa i alta). Digitalització de la xarxa i assessorament per millorar el seu rendiment. Assistència tècnica en gestió de residus i economia circular i en matèria de contaminació atmosfèrica, odorífera, acústica i lumínica. Inclou: 1.Control de fuites en les xarxes d’abastament d’aigua potable 2.Gestió de residus i economia circular 3.Informes, estudis i assessorament relacionat amb els vectors ambientals de contaminació odorífera, acústica, lumínica i atmosfèrica
Protecció de dades: Adequació de l’ajuntament a la normativa de protecció de dades  Des del 29/07/2021 Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades. Assistència per l'adequació de l'ajuntament a la normativa de protecció de dades.
Assistència en sanitat ambiental  Des del 02/03/2020 Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per... Assistència tècnica i/o jurídica en actuacions de sanitat ambiental que puguin ser d’interès per als ens locals i estiguin relacionades amb competències municipals de salut pública, com per exemple la prevenció i control de plagues en edificis i/o instal·lacions municipals.