Subvencions per a publicacions periòdiques locals i comarcals 2024


Subvencions per a publicacions periòdiques locals i comarcals 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades durant l'any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal Requeriments A partir de 01/03/2024 fins 30/04/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció i justificació per a publicacions periòdiques locals i comarcals Persona sol·licitant 
Formulari Web
Material publicitari i de difusió Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les persones jurídiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per l’edició i publicació durant l'any 2023, dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, de revistes periòdiques en català d’àmbit local o comarcal.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les associacions, agrupacions i entitats privades que hagin editat publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal durant l’any 2023, escrites en català, editades i publicades dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, no gratuïtes i que compleixin amb els requisits expressats al punt 2.1. de la convocatòria reguladora del procediment per a la concessió de les subvencions.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal" s'ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern, segons el règim vigent de delegacions en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre i notificar l’acord de concessió és de 6 mesos des de la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l’edició i publicació, dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, durant l’any 2023, de revistes periòdiques en català, d’àmbit local o comarcal.

Contacte

Unitat de Comunicació

Gabinet de Presidència i Planificació

Passeig de Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació)

43003 Tarragona

Telèfon:  977 29 66 16