Pla d'Acció Municipal - PAM 2018


Pla d'Acció Municipal - PAM 2018

La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
PAM 2018 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació Requeriments A partir de 02/07/2019 fins 31/12/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades PAM Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Document tècnic. Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut No Secretari/ària 
Annex
Informació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud disposició romanents PAM 2018" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local. en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions del PAM, de disposició dels romanents produïts per destinar-los a una nova actuació.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que un cop efectuat el darrer pagament de la subvenció concedida, hagin tingut baixes en l’adjudicació i/o en l’execució que hagin produït romanents per import igual o superior a 5.000 euros, segons les Bases Reguladores del PAM 2018 (Base 16a de les Bases reguladores).

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció romanents PAM» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció romanents PAM» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, en el termini improrrogable de 3 mesos a comptar des de que s'hagi aprovat i notificat el pagament de la documentació justificativa de la finalització de l'actuació que ha generat el romanent.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018.

  • Bases Reguladores del Pla d’Acció Municipal per a l'anualitat 2018.

Contacte

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat