Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2024


Subvencions projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural, per a projectes singulars d'interès cultural, any 2024Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms Requeriments A partir de 09/04/2024 fins 08/05/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció a empreses i autònoms/es per a projectes culturals Persona sol·licitant 
Sol·licitud d'autorització relativa a persones o entitats vinculades No Persona sol·licitant 
Documentació complementària No Annex
Document d'identitat Annex
Alta autònoms No Annex
Document activitats econòmiques CNAE/IAE Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les persones autònomes i les microempreses en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d’interès cultural, any 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones professionals o treballadores autònomes i /o les empreses culturals de fins a 10 treballadors (o el seu equivalent en hores totals) i que no facturin més de 2.000.000 € anuals, l’activitat principal de les quals pertanyi al sector cultural i que tinguin el domicili a la demarcació de Tarragona..

 

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a projectes d’interès cultural per a microempreses i autònoms" s’ha de realitzar:

 • Les persones jurídiques electrònicament, les 24 hores del dia.
 • En el cas de les persones físiques (autònoms):
  • de manera presencial a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre de la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a14 h.
  • de manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia
  • per qualsevol altre mitjà dels establerts a l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

 

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria; en tot cas, la resolució serà abans del 31 de desembre de 2024.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

 • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
 • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

 • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d’interès cultural, any 2024.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat