Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2024


Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions destinades a ens locals per a activitats i actuacions estratègiques, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals Requeriments A partir de 03/04/2024 fins 15/07/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats estratègiques per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Memòria subvencions estratègiques ens locals Alcalde/essa / President/a 
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals i els ens que en depenen en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de la demarcació de Tarragona i els ens que en depenen.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a activitats i actuacions estratègiques per a ens locals" s’ha de realitzar electrònicament les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds. Les peticions s’aniran resolent a mesura que es presentin al registre, per ordre de sol·licitud sempre que la documentació aportada sigui completa i correcta. En tot cas, les resolucions i la publicació de les concessions han de ser abans del 31 de desembre de 2024.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència  no competitiva destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant l'any 2024.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat