Assistència en la creació i/o actualització dels registres municipals d'activitats a través de la plataforma SITMUN


Assistència en la creació i/o actualització dels registres municipals d'activitats a través de la plataforma SITMUN

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència en la creació i/o actualització dels registres municipals d'activitats a través de la plataforma SITMUN. L'assistència consisteix en el suport de la Diputació de Tarragona en: - Creació i/o actualització del registre municipal d'activitats - Creació i/o actualització del registre sanitari municipal.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència al SAM Requeriments A partir de 28/12/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Formulari web
Annex 1- Sol·licitud d'assistència SAM No Annex
Annex 2- Sol·licitud d'assistència SAM No Annex

"Sol·licitud d’assistència al SAM" és el tràmit de sol·licitud d’assistència jurídica, econòmica i tècnica al Servei d’Assistència Municipal, d’acord amb el catàleg de serveis vigent

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit " Sol·licitud d’assistència al SAM" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d’assistència al SAM" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Assistència Secretaria Intervenció en l’àmbit Jurídic, Econòmic i Formació
Unitat de Gestió de Serveis. Suport Activitats
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: sam.activitats@dipta.cat