Dret d'accés a la informació pública


Dret d'accés a la informació pública

Procediment d'exercici del dret d’accés a la informació pública.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'accés a la informació pública Requeriments A partir de 18/05/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'accés a la informació pública Formulari Web

El tràmit "Sol·licitud d'accés a la informació pública" és el tràmit de sol·licitud per part de les persones interessades en l'exercici del seu dret a la informació pública de la Diputació de Tarragona.

En la sol·licitud s'ha de fer constar la informació precisa a la qual es vol tenir accés i la forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones majors de 16 anys. A títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. No es requereix interès personal, motivació ni invocació de norma.

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud d’accés a la informació pública» és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d’ésser lliurades per correu electrònic.

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de “Sol·licitud d’accés a la informació pública” s’ha de realitzar:

  • de manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.
  • de manera presencial al Registre General de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a14 h.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Presidència de la Diputació.

 

Termini per resoldre

El termini per a resoldre i notificar les sol·licituds d’accés a la informació pública és d’un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud, llevats el supòsits de pròrroga i suspensió previstos en la llei de transparència.

Si una sol·licitud és estimada totalment o parcialment, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a l’interessat, en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies hàbils des de la data de la corresponent resolució o producció del silenci administratiu.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució són estimatoris, llevat que concorri algun dels límits establerts a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, o bé una norma amb rang de llei prevegi un silenci desestimatori.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.
  • Així mateix, també es pot formular reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contacte

Unitat de Protecció de Dades i Accés a la informació Pública

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 - Tarragona.

Telèfon 977 296 603