Assistència en Administració digital local (ACTIO)


Assistència en Administració digital local (ACTIO)

Facilitar els recursos tecnològics i l’assistència tècnica per a la transformació digital dels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud del servei d'administració digital local (ACTIO) Requeriments A partir de 02/08/2017
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Alcalde/essa / President/a 
Formulari web
M-1-720-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, altres ens locals de més de 20000 No Alcalde/essa / President/a 
M-1-722-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, ens locals fins a 20000 habitants que tinguin menys de 20 empleats públics a la plantilla No Alcalde/essa / President/a 
M-1-723-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, ens locals amb menys de 20 empleats públics a la plantilla No Alcalde/essa / President/a 
M-1-724-01-CA Acceptació condicions servei Administració digital, Consells Comarcals No Alcalde/essa / President/a 

"Sol·licitud del servei d’administració digital local (ACTIO)" es el tràmit de sol·licitud d’assistència del servei d’administració digital local (ACTIO), d’acord amb el catàleg de serveis vigent.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud del servei d’administració digital local (ACTIO)" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud del servei d’administració digital local (ACTIO)" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

L’article 36, g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix la prestació dels serveis d’administració electrònica en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/45/CE (RGPD).

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

 

 

Contacte

Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell,2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: sam.actio@dipta.cat