Assistència a tribunals de selecció de recursos humans


Assistència a tribunals de selecció de recursos humans

Procediment administratiu per a la prestació d'assistència a tribunals de selecció de recursos humans.

Recordeu que cal fer una sol·licitud per cada convocatòria per a la qual demaneu assistència.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció Requeriments A partir de 30/03/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Bases convocatòria Annex

El tràmit de "Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció" és aquell que permet als ens locals demanar l'assistència al Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona per rebre el suport tècnic de la Diputació de Tarragona en la designació de personal del Servei d’Assistència Municipal (SAM) o de la resta de personal de la Diputació per formar part com a membres de Tribunals qualificadors dels processos de selecció per a la provisió de les places, del personal laboral o funcionari, sempre i quan es disposi de personal especialitzat per avaluar les proves.

Per informació detallada del servei d'assistència al qual pertany el tràmit, consultar la Guia de serveis als ens locals del web de la Diputació de Tarragona" i enllaç a https://www.dipta.cat/

Qui pot utilitzar el tràmit

Poden utilitzar el tràmit els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès fins a 20.000 habitants.

Excepcionalment, la resta d'ajuntaments i de consells comarcals podran ser destinataris d'aquest servei quan es tracti de llocs a seleccionar que requereixin d'una especialització per raó de la matèria o per la seva titulació, sempre i quan estigui degudament motivat que no es disposen dels recursos tècnics adequats

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud d'assistència a tribunals de selecció" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre el tràmit és la Presidència de la Diputació o òrgan en qui delegui.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidència de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.
  • Catàleg de serveis del SA, que garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.
  • Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona, que  estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Administració i Gestió d'Informació General

Persona responsable: Carme Lledó Brú
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 650
Correu electrònic: sam@dipta.cat