Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2024


Subvencions destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà per a entitats 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a inversions per a entitats Requeriments A partir de 09/05/2024 fins 10/06/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a inversions per a entitats Persona sol·licitant 
Formulari Web
Projecte tècnic o document tècnic No Annex
Certificat AEAT situació censal Annex
Documentació complementària No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les persones jurídiques privades sense afany de lucre en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats de la demarcació de Tarragona per a inversions consistents en la reforma d’equipaments culturals o d’interès ciutadà i de valor cultural i/o patrimonial, la compra de béns inventariables i la conservació i inversió en elements patrimonials i en plataformes virtuals o aplicatius informàtics

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones jurídiques privades sense afany de lucre amb domicili fiscal a la demarcació de Tarragona que tinguin la propietat i la possessió d’equipaments o elements patrimonials o que en tingui la cessió a mig termini (mínim 10 anys).

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials" s’ha de realitzar electrònicament les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el règim vigent de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. En tot cas, la resolució i publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2024.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2024).

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat