Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 1 actuacions de conservació i millora 2024


Subvencions per a la conservació i millora d'espais naturals (CET/EI), línia 1 actuacions de conservació i millora 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i empreses d'inserció sociolaboral, corresponent a la línia 1, per a les actuacions de conservació i millora d'espais naturals, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la conservació i millora d’espais naturals. Requeriments A partir de 30/04/2024 fins 01/07/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la conservació i millora d'espais naturals Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la conservació i millora d’espais naturals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les de les entitats en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per Centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral per la conservació i millora d’espais naturals, any 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Segons la convocatòria reguladora del procediment per a la concessió de les subvencions:

  • Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els Centres Especials de Treball i les entitats titulars dels Centres especials de treball (en endavant CET) d’iniciativa social inscrits en el Registre de Centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya, i regulats pel Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels Centres especials de treball i pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat y de la seva inclusió social.

  • També poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les empreses d’inserció sociolaboral, inscrites en el Registre administratiu d’empreses d’inserció de la Generalitat de Catalunya, i regulades per la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció i la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció sociolaboral.

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció  per a la conservació i millora d’espais naturals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció  per a la conservació i millora d’espais naturals» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral per la conservació i millora d’espais naturals, any 2024.
     

Contacte

Àrea de Concertació i Assistència Municipal

Persona de contacte: Marta Puig
Telèfon: 977 258 601

Pere Martell, 2  - 43001 Tarragona

Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
www.dipta.cat